Informácia o Rokovaní na MŠ – jún 2018

V mesiaci jún prebehlo na MŠ ďalšie kolo rokovaní, ktoré sme vyvolali ( LERMAS) z dôvodu, že spôsob  pri delení financií  a pri stanovení pomeru zastúpenia modelárov v orgánoch a delegátov na konferencii SNA je podľa nás neprijateľný . Vzhľadom k tomu, že modelári priniesli SNA výborné výsledky sme očakávali, že sa to priamo prejaví v množstve finančných prostriedkov a počte zástupcov v orgánoch SNA. Už na úvodnom rokovaní sme požiadali aby bolo zvolané rokovanie za účastí zástupcov všetkých predstaviteľov leteckých športov ( SFUL,LAA,

Read more

Zápisnica z rokovania predsedníctva LERMAS zo dňa 8.6.2018

Miesto rokovania : Žarnovica Prítomní: Ľubomír Krupár, predseda LERMAS, predsedajúci rokovania Štefan Buraj, podpredseda LERMAS Michal Hricinda, člen predsedníctva LERMAS Jakub Drmla, delegát CIAM FAI Zoran Pelagič, delegát CIAM FAI Ladislav Bohunický, člen kontrolnej komisie LERMAS Attila Csontos, sekretariát LERMAS Program rokovania. Program bol zaslaný emailom dňa 4.8.2018 s nasledujúcimi bodmi: rozpočet- varianty , tak aby sme začali čerpať aj iné peniaze ako štartovné stav platieb štartovného – ( A. Csontos) návrhy na rozdelenie financií pre

Read more

Zápis z rokovania medzi MinEdu a LERMAS zo dňa 22.5.2018

Rokovanie prebehlo v termíne stanovenom GR SŠ v priestoroch MŠ. Za MŠ bol prítomný GR Sekcie Športu  Mgr. Dušan Ťažký. Za LERMAS : Štefan Buraj, Andrej Molčányi, Ľubomír Krupár Informácie podané v písomnej podobe boli dnes rozdiskutované  detailne : 1.) Zástupcami LERMAS bola opísaná reálna situácia vo vývoji vzťahov s SNA po ich prijatí za riadneho člena. Na žiadosť GR SŠ boli sprístupnené (upravenými stanovami SNA ) podmienky zastúpenia modelárov na riadiacich aktoch s poukázaním na

Read more

Záznam z rokovania s vedením SNA 16.5.2018

V stredu 16.5.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie P-LERMAS s P-SNA  ( Lermas – Krupár, Buraj, Bačiak, SNA – Mikuš, Gábor, Filus ). Informovali sme P-SNA o našich rokovaniach na Ministerstve školstva ako aj o stretnutí s predstaviteľmi LAA a SFUL.  Vysvetli sme si možné scenáre ďalšieho vývoja a potvrdili vzájomný záujem o spoluprácu. Prezident SNA prisľúbil podporu našej prípadnej  žiadosti o prijatie LERMAS ako asociovaného člena FAI už na najbližšom plenárnom zasadnutí FAI. Znova sme

Read more

Správa o činnosti predsedníctva 2018/05

Vážení členovia LERMAS, predsedníctvo LERMAS si je vedomé potreby informovať členskú základňu preto Vám poskytujeme nasledujúce informácie z činnosti našej športovej organizácie: Na stránke LERMAS sú zatiaľ uverejnené len tie príspevky, ktoré bolo možné vzhľadom na okolnosti  a reálna stav výsledkov uverejniť. LERMAS má predbežne vytvorený rozpočet, ale nie je schválený nakoľko stále prebiehajú rokovania o jeho výške. Do dnešného dňa nebol schválený ani rozpočet SNA, od ktorého sa odvíja rozpočet LERMAS. Členovia rád o sume, ktorá

Read more