Ako získať ČLENSTVO v LERMAS

Členom združenia sa môžete stať ako člen modelárskeho klubu, ktorý je (alebo sa chce stať) členom LERMAS. LERMAS umožňuje aj individuálne členstvo (osobám starším ako 18 rokov)

Členstvo v LERMAS získate prostredníctvom modelárskeho klubu, alebo ako individuálny člen. Prihláška pre klub je dostupná na tomto odkaze.

Oznam pre záujemcov o individuálne členstvo:

Momentálne prebieha diskusia, o prípadnom zrušení individuálneho členstva alebo aspoň o výraznom zvýšení členského poplatku individiálnym členom. Stále však platia stanovy a pokiaľ sa napriek tomu rozhodnete pre individuálne členstvo, budeme Váš záujem akceptovať. O členstve v LERMAS však rozhoduje rada príslušnej odbornosti a tá Vám ho nemusí schváliť.

Prečo presadzujeme klubovú organizačnú štruktúru na čele s predsedom klubu?

Nové pravidla EÚ vytvárajú požiadavky na celú radu povinnosti a postupov, ktoré individuálny členovia nebudú môcť dodržiavať a pre samotný LERMAS to vytvára neprimeranú administratívnu záťaž. Klub je spravidla organizovaný teritoriálne, jeho členovia sa poznajú osobne, majú spoločný záujem udržiavať letisko, používajú klubovňu (ak ju majú), organizujú podujatia (ako súťaže či verejné letecko-modelárske akcie), pracujú s mládežou, poberajú asignačnú daň a dotácie od samospráv.

V období pred rokovaním konferencie , ktorá má rozhodnúť o osude individuálnych členov, Vám preto odporúčame zvážiť, či nie nemáte v okolí klub, ktorý by Vaše členstvo “zastrešil” formou klubového členstva.

Má to pre Vás i ekonomickú výhodu, nakoľko členské pre individuálneho člena je podstatne vyššie, pri tých istých výhodách.

Skúste sa preto najprv poinformovať o kluboch, ktoré sú vo Vašom okolí, či by Vás prijali do svojich radov a registrujte sa u nás radšej cez nich.

Prihláška pre individuálneho člena je dostupná na tomto odkaze.

Schválenie členstva nového klubu a individuálneho člena podlieha schváleniu prihlášky členmi príslušnej (leteckej alebo raketovej) rady modelárov. Ak do modelárskeho klubu pristupuje nový člen, ktorý sa chce stať členom LERMAS, tak jeho prihlásenie vykoná predseda klubu.

Členstvo v LERMAS je platné až zaplatením členského príspevku, ktorý zahŕňa aj poistenie modelárskej činnosti ako i medzinárodnú športovú licenciu FAI.

Podaním prihlášky dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na registráciu člena, evidencie pre účely poistenia, zriadeniu FAI licencie a registrácie v Informačnom systéme športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke GDPR.

Aktuálna výška členského príspevku za kalendárny rok je:

  • 5 € pre členov vo veku do 18 rokov
  • 25 € pre členov od 19 do 70 rokov
  • 10 € pre členov nad 70 rokov
  • 50 € pre individuálnych členov (vek min. 18 rokov)

V registračnej prihláške kladieme dôraz na rodné číslo (v prípade klubu na IČO), ktoré Ministerstvo (podla spomínaného Zákona o športe) od jednotlivých športových Zväzov vyžaduje a osoby (kluby) pri ktorých nebude uvedené (alebo bude uvedené nesprávne), budú zo zoznamu vyškrtnuté (takto to stanovuje Zákon o športe).

Osobné údaje členov sú následne synchronizované s Informačným systémom športu, pričom tieto nefigurujú vo verejných zoznamoch – viď. http://sport.iedu.sk/Contact/Person/List

Členstvo v LERMAS je dobrovoľné, no nie právne nárokovateľné. Nadobudnutím členstva sa však zaväzujete dodržiavať nie len naše Stanovy ale i naše pravidlá obsiahnuté v tu dostupných dokumentoch, ako sú: Štatút, Športový poriadok, Disciplinárny poriadok, Kódex aeromodelára, Smernice a pod.