Zápis z rokovania medzi MinEdu a LERMAS zo dňa 22.5.2018

Rokovanie prebehlo v termíne stanovenom GR SŠ v priestoroch MŠ.

Za MŠ bol prítomný GR Sekcie Športu  Mgr. Dušan Ťažký.

Za LERMAS : Štefan Buraj, Andrej Molčányi, Ľubomír Krupár

Informácie podané v písomnej podobe boli dnes rozdiskutované  detailne :

1.) Zástupcami LERMAS bola opísaná reálna situácia vo vývoji vzťahov s SNA po ich prijatí za riadneho člena. Na žiadosť GR SŠ boli sprístupnené (upravenými stanovami SNA ) podmienky zastúpenia modelárov na riadiacich aktoch s poukázaním na fakt, že vzhľadom k počtom a výsledkom  modelárov je to absolútne nedostatočné až diskriminujúce. Spoločne bolo konštatované, že využitie existujúcich stanov jednej športovej  organizácie pre účely Národného športového zväzu nie je možné.

2.) V otázkach financovania boli detailnejšie rozobraté  podklady k tvorbe nárastu  PUŠ (Príspevok Uznanému Športu) pre SNA, ktorý bol zaistený súčtom nárokov modelárov a SNA pri započítaní výsledkov z minulých období .

K systému deľby príspevku, v rámci SNA boli poskytnuté informácie o reálnom stave a doteraz realizovaných postupoch rozdeľovania príspevku, vrátane informácie o tom, že k dnešnému dňu nie je v SNA schválený rozpočet. GR SŠ bol informovaný o reálnom ohrození reprezentácie SR  a pripravovanej petícii z radov reprezentantov.

3.) V ďalšom bol GR SŠ informovaný o tom, že s postavením SNA ako NŠZ nie sú spokojní ani ostatné letecké športy, čo je  spôsobené aj tým, že športová činnosť a realizácia reprezentácie SR v leteckých športoch nie sú hlavnou agendou SNA a teda  nie je správne aby  na vedenie celej agendy SNA boli používané iba prostriedky určené na šport a reprezentáciu prednostne. Taktiež bolo poukázané na to, že zastúpenie ostatných leteckých športov, prostredníctvom SNA pred FAI je iba administratívne  štatistické) a všetky činnosti z toho plynúce si robia jednotlivé športové organizácie samostatne  a bez riadenia SNA. To isté platí o výkone činností plynúcich z poverenia našich štátnych orgánov, konkrétne Dopravného úradu SR  smerom k jednotlivým organizáciám leteckého športu.  V takej situácii je potom ťažko hovoriť o Národnom športovom zväze, ktorý by mal byť hlavným – národným predstaviteľom športu tak ako o tom pojednáva §16 čl. 2 pís. a – j.

4.) Samostatne bol prediskutovaný mechanizmus  priznania váhy športom vo vnútri NŠZ, kde GR SŠ vysvetlil , že priznanie váhy športom vo vnútri NŠZ MŠ neriadilo a nevidí problém aby boli nanovo stanovené váhy tak aby sa to prejavilo už v Príspevku uznanému športu už na rok 2019.

V závere  bola Zástupcami LERMAS predložená možnosť riešiť vzniknuté problémy vytvorením novej ” zastrešujúc ej ” organizácie pre letecké športy so zastúpením všetkých organizácii( SNA,SFUL, LAA, LERMAS …), ktorá bude mať postavenie Národného Športového Zväzu.

Pri hľadaní možných riešení vzniknutého stavu bol dohodnutý tento postup:

  • GR SŠ bezodkladne postúpi legislatívnemu odboru MŠ k posúdeniu možnosť uznania Asociovaného členstva vo FAI ako  splnenie podmienky priznania postavenia NŠZ pre ďalšie organizácie
  • Po doručení stanoviska  zvolá poradu zástupcov všetkých leteckých športových organizácii v SR, kde by sa mal tento problém riešiť.