Zápisnica z rokovania predsedníctva LERMAS zo dňa 8.6.2018

Miesto rokovania : Žarnovica

Prítomní:

Ľubomír Krupár, predseda LERMAS, predsedajúci rokovania

Štefan Buraj, podpredseda LERMAS

Michal Hricinda, člen predsedníctva LERMAS

Jakub Drmla, delegát CIAM FAI

Zoran Pelagič, delegát CIAM FAI

Ladislav Bohunický, člen kontrolnej komisie LERMAS

Attila Csontos, sekretariát LERMAS

Program rokovania.

Program bol zaslaný emailom dňa 4.8.2018 s nasledujúcimi bodmi:

 • rozpočet- varianty , tak aby sme začali čerpať aj iné peniaze ako štartovné
 • stav platieb štartovného – ( A. Csontos)
 • návrhy na rozdelenie financií pre „ mládež“( P.Buraj, J Bačiak ( ostatní))
 • návrh postupu  podpory pre talentovanú mládež   -( A. Csontos, M.Hricinda)
 • Stav realizácie zámerov UK LERMAS – kontrola plnenia uznesenia, prijatie opatrení na odstránenie    sklzu v realizácii úloh (A.Csontos, Ľ.Krupár, kontrolóri)
 • Zhodnotenie stavu rokovaní so SNA , prijatie záverov na ďalší postup -( P.Buraj, Ľ.Krupár)
 • Situácia v ZMoS , možné scenáre a postup (P.Buraj, A Molčanyi)
 • Zasadanie orgánov CIAM- informácia , návrhy, úlohy  – (J.Drmla,Z.Pelagič)
 • Stav realizácie seriálu „ INTERTOUR, čestné ukončenie aktivít s informovaním CIAM(?) možné pokračovanie (?)(J.Bačiak, J.Drmla, Ľ.Krupár)
 • Návrhy na udelenie štátnych titulov v športe
 • Info o zázemí získané na MŠ (Ľ. Krupár,P. Buraj)
 • Definovanie terajšieho stavu ( kto a aké tituly dostal ( Csontos)
 • Návrh postupu a tvorba kritérií
 • Stav vývoja legislatívy DÚ vo vzťahu k LERMAS – (Ľ.Krupár)
 • Terajšie zloženie Rád ani predsedníctva nepokrýva túto oblasť vôbec,
 • Zotrvanie na jednaní „jeden za LERMAS“ je neudržateľné Vytvorenie pracovnej skupiny zaoberajúcej sa týmto problémom bude nové Rozhodnutie, nový predpis na „INÉ  PLOCHY“….Iné návrhy . na fungovanie LERMAS ????….(Ľ.Krupár)
 • Sme jedná organizácia ale máme príliš ostré hrany deliace jednotlivé činnosti v odbornostiach RaM a  LeMi – konkrétne- mládež a práca s ňou- nemali by sme mať jeden orgán , ako poradný orgán predsedníctva?  Je naliehavá potreba začať riešiť systémovo prácu s mládežou( náborové súťaže pre kategórie, práce krúžkov pri ZŠ  CVČ. Bolo by dobré aby taký orgán mal právo vyžadovať podklady od trénerov (?) Alebo budeme pokračovať v doterajšom členení a systéme riadenia?
 • Modelárske tábory, stav a možnosti (Ľ.Krupár )

 

Zápis z rokovania: rokovanie prebehlo podľa schváleného programu, bez pripomienok prítomných k programu.

 1. Prítomní skonštatovali, že do dňa konania rokovania stále nie je schválený rozpočet SNA, od ktorého sa odvíja aj rozpočet LERMAS. SNA zatiaľ vyčlenilo na chod LERMAS sumu 40.000€ s nasledujúcim členením:

10000€ – štátna športová reprezentácia

20000€ – rozvoj talentovaných športovcov

10000€ – šport mládeže

Finančné prostriedky podľa bodu a. boli použité na úhradu štartovného seniorskej časti reprezentácie. Z tejto sumy je nevyčerpaných 420€. Ostáva však uhradiť štartovné na ME F3K vo výške 600€, predsedníctvo zatiaľ nemá záväznú odpoveď od RCM Martin o odpustení alebo nárokovaní si tejto čiastky. Úhrady na štartovné pre juniorskú reprezentáciu boli a budú hradené z položky b.

Predsedníctvo rozhodlo, že finančné prostriedky podľa bodu c. budú rozdelené rovným dielom medzi členov LERMAS do 23 rokov a to na základe stavu členskej základne ku dňu 8.6.2018. Príjemcov finančných prostriedkov budú kluby, ktoré zabezpečia vyúčtovanie prostriedkov podľa platnej legislatívy.  Prostriedky je možné použiť na účely, ktoré sú definované v zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018 (Ministerstvo školstva – SNA). Zmluva je verejne dostupná v Centrálnom registri zmlúv.

Finančné prostriedky podľa bodu b. budú použité na úhradu nákladov juniorskej športovej reprezentácie (do 23. rokov) – štartovné, cestovné, ubytovanie, poistenie. Za týmto účelom tréneri kategórií a TM predložia sekretariátu predbežné vyčíslenie nákladov na juniorskú reprezentáciu za jednotlivé výjazdy. Ostatok položky bude použitý na úhradu štartovného pre talentovaných športovcov do 23 rokov a to pre výjazdy na svetové poháre. Podľa dosiahnutých výsledkov na SP bude zbytok sumy rozdelený aj na pokrytie ďalších nákladov na výjazdy na SP pre športovcov do 23 rokov.

Predsedníctvo konštatovalo, že do termínu rokovania nebula klubu RCM Martin poukázaná účelová dotácia vo výške 10.000€ , podľa zmluvy o dotáciách medzi Ministerstvom školstva a SNA. Predseda LERMAS obdržal stanovisko zástupcu klubu, že uvedené finančné prostriedky budú vyúčtované po ukončení akcie, v prípade nevyhnutných nákladov bude SNA požiadané o zálohu do výške max.6000€.

Predsedníctvo rozhodlo, že z prostriedkov podľa bodu b. bude organizátorovi ME F1E uhradené štartovné za juniorskú reprezentáciu vo výške 750€.

Štefan Buraj informoval o možnostiach pre získanie sponzorských prostriedkov pre popularizáciu športu. Zmluvy takéhoto charakteru musia byť zverejnené v Informačnom systéme športu.

 1. Kontrola plnenia uznesenia ustanovujúcej konferencie – predsedníctvo konštatovalo, že uložené úlohy sú plnené priebežne.
 2. Zasadanie konštatovalo, že SNA do dnešného dňa nezverejnilo zápis z konferencie a do dnešného dňa nie je schválený rozpočet SNA. Na základe rokovaní medzi LERMAS na Ministerstve školstva (22.5.2018) očakávane vyjadrenie Ministerstva k možnosti asociovaného členstva vo FAI, čo by umožnilo LERMAS aby sa stal národným športovým zväzom. Ďalšou možnosťou je vytvorenie celoštátnej leteckej organizácie (LAA, SFUL, SNA, LERMAS), kde by však rozdeľovanie finančných prostriedkov bolo rozdeľované na základe kritérií dosiahnutých výsledkov. Hlavná kontrolórka športu pri rokovaniach na Ministerstve ďalej poukázala na možnosť podania podnetu v prípade podozrenia z porušovania stanov (SNA) – rozdeľovanie finančných prostriedkov v rozpore so zmluvou medzi Ministerstvom a SNA.
 3. Predsedníctvo vzalo na vedomie správu predsedu kontrolnej komisie Andreja Molčányiho, v ktorej sa uvádzajú možné scenáre vyriešenia situácie v ZMoSe.
 4. Jakub Drmla a Zoran Pelagič informovali o rokovaní CIAM FAI, ktorého sa zúčastnili. Apelovali na dodržiavanie termínov na predkladania návrhov zmien pravidiel a ďalšej legislatívy vzhľadom na termíny zasadania CIAM FAI (plenárne zasadanie, generálne zasadanie). V prípade získania trofejí slovenskými športovcami úzko spolupracovať s trénermi v ocenených kategóriách kvôli problémom s dopravou nadrozmernej batožiny. Vopred pred výjazdom na zasadanie sa dohodnúť na možnostiach prepravy trofejí, ocenení, medailí a pod.
 5. Predsedníctvo bolo poverené oslovením organizátorov Intertour F5J s otázkou, či organizátori budú alebo nebudú ďalej pokračovať v organizovaní súťaží v tejto sérii. Ich vyjadrenie bude zaslané na CIAM FAI ako ich záväzné stanovisko. Delegáti CIAM FAI požiadajú prezidenta CIAM FAI o potrebný čas na získanie stanoviska organizátorov IT. Predsedníctvo konštatovalo, že LERMAS nemôže niesť zodpovednosť v prípade udelenie sankcií organizátorom IT, pokiaľ išlo o pochybenia v roku 2017 a skôr.
 6. Predsedníctvo konštatovalo, že športové tituly (m.š., z.m.š.) udelené ZMoS v posledných 10 rokoch sú len morálneho charakteru a nemajú legislatívnu oporu v zákone. Pre udelenie titulov podľa zákona č.440/2015 Z.z. , ktoré môže udeliť minister školstva je potrebné splniť nasledujúce kroky:
  1. Ustanovenie kritérií na základe ktorých bude udelený titul (majster športu, zaslúžilý majster športu, zaslúžilý odborník v športe, zaslúžilý pracovník v športe )
  2. Vyhotovenie zoznamu športovcov LERMAS, ktorí splnia ustanovené kritériá
  3. Predloženie zoznamu športovcov s kritériami na ministerstvo školstva

Uvedenú úlohu je možné plniť priebežne.

 1. Predsedníctvo sa uznieslo, že vzhľadom na množstvo legislatívy medzi Dopravným úradom a LERMAS je potrebné stanoviť komisiu, ktorá bude aktívne viesť komunikáciu medzi týmito subjektami. Predsedníctvo poverilo sekretariát zaslaním informačného emailu predsedom klubov a individuálnym členov s cieľom získania členov LERMAS do tejto komisie.
 2. Vzhľadom na neexistenciu koncepcie pre prácu z mládežou predsedníctvo skonštatovalo potrebu vytvorenia komisie mládeže, ktorá pripraví návrh koncepcie pre prácu s mládežou a popularizáciu modelárskeho športu. Sekretariát LERMAS osloví predsedov klubov a individuálnych členov s cieľom získania členov LERMAS do tejto komisie.
 3. Rôzne:
  1. vzhľadom na podozrenie, že nie všetky kluby majú právnu subjektivitu sekretariát LERMAS vyzve predsedov klubov k doloženiu právnej subjektivity klubu (zaslanie kópie stanov na sekretariát v elektronickej forme)
  2. predseda rady leteckých modelárov preverí schopnosť organizátora súťaže svetového pohára F3U , ktorá sa má konať dňa 30.júna 2018 v Trenčíne. V kalendári FAI je totiž ako organizátor uvedená osoba Ľubomír Sládek (člen klubu č.42 Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom) a nie klub.

 

Zapisovateľ: Attila Csontos

V Košiciach, dňa 18.6.2018