Prečo sa stať členom

Priatelia, modelári.

Spoločné aktivity leteckých a raketových modelárov vyústili do vzniku občianského združenia s názvom Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska, ktoré je riadnym členom Slovenského Národného Aeroklubu M.R. Štefánika.

Členom LERMAS ponúkame:

  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené prevádzkou bezpilotného prostiredku (modelu) tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku, ako i na zdraví, a to v rozsahu, ktorý je akceptovateľný i v zahraničí. Zaplatením ročného členského bude zároveň zaplatená „poistka“ pre každého člena LERMAS. Potvrdením je aktuálny zoznam členov LERMAS zverejnený na našej WEB-stránke, s presnou evidenciou členov na ktorých sa poistka vzťahuje. Poistné podmienky sú zverejnené na podstránke poistenia.
  • Medzinárodnú športovú licenciu Fédération Aéronautique Internationale (FAI), ktorá Vás oprávňuje zúčastňovať sa na medzinárodných súťažiach, organizovaných pod ich hlavičkou.
  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti  využívania vzdušného priestoru SR ale i registrovania našich členov/pilotov ako prevádzkovateľov bezpilotných prostriedkov (UAS), evidencie modelárskych plôch (letísk a svahov), organizácia školení a preskúšavaní, vydávania osvedčení v rozsahu, ktoré nám Dopravný úrad SR (DÚ) v súlade s legislatívou EÚ určil. Zápisom do registra prevádzkovaťeľov UAS sme (ako právnická osoba) získali pre všetkých svojich členov jednotné registračné číslo určené pre označenie Vašich modelov. Toto číslo však musí byť (pre Vašu jednoznačnú identifikáciu) doplnené ešte i o Vášu NAC-licenciu, ktorú získate po úhrade členského (spolu s FAI-preukazom) a absolvovaní on-line testu znalosti pilota UAS. Platnosť takto získanej registrácie je možné i on-line overiť na našich stránkach.
  • Účasť na súťažiach, ako i verejných modelárskych podujatiach organizovaných našou asociáciou, o ktorých aktuálne informujeme v našom kalendári akcií.
  • Zastupovanie záujmov leteckých a raketových modelárov pred UOŠS (Ústrednými orgánmi štátnej správy) a Samospráv.
  • Zastupovanie leteckých a raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi, ako riadny člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť „leteckého športu“.
  • Využívanie možnosti, ako riadneho člena „Národného športového zväzu“ uplatňovať si nárok na štátny príspevok a dotácie pre talentovaných športovcov ako i reprezentantov SR v oblasti letecko- a raketo-modelárskeho športu.
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti, tak pre súťažné, ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti v rámci škôl a centier voľného času.
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou. K tomu ponúkame aktívne využívať e-mailovu komunikáciu so sekretariátom, ako i dostupnosť aktuálnych informácií na našej WEB-stránke.
  • Transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami Asociácie.

Ako dôkaz podpory zo strany zastrešujúcej organizácie, ako i ochoty poskytovať leteckým a raketovým modelárom všestrannú pomoc a podporu, uverejňujeme na našej stránke prehlásenie prezidenta SNA

Letu zdar!

Predsedníctvo LERMAS