Prečo sa stať členom

Modelári, priatelia.

Snahy leteckých a raketových modelárov vyjadrené 100% podporou delegátov na mimoriadnych konferenciách týchto odborností v roku 2017, o vytvorenie samostatnej organizácie s právnou subjektivitou, ktorá mala ambíciu stať sa  riadnym členom Slovenského Národného Aeroklubu M.R. Štefánika – Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska – boli zavŕšené a táto bola  zaregistrovaná v zmysle platných zákonov SR ako Občianske združenie na  MV SR.  Splnením tejto podmienky sa nová organizácia stala právoplatným členom SNA.

Celé dianie bolo organizované s podporou prezídia Zväzu modelárov Slovenska, a je našou ambíciou zachovať s ZMOS dobré vzťahy i do budúcnosti.

Náš návrh podaný prezídiu  ZMOS ponúka riešenie, kedy by celý „LERMAS“  bol kolektívnym členom ZMOS s postavením samostatného subjektu s plnými právomocami na odborné riešenie problematiky leteckých a raketových modelárov , ktoré nám bude pomáhať presadzovať prezídium SNA. Problematika lietania, leteckého personálu, letísk je pre SNA nosnou problematikou a spolupráca s štátnymi inštitúciami ( DÚ, MDVRR, MOSR….) je na podstatne vyššej úrovni ako bola spolupráca s týmito inštitúciami v ZMOS. Nakoniec  SNA je jedinou inštitúciou, ktorá zastupuje všetky letecké odbornosti( vrátane letecko a raketo- modelárskych) pred medzinárodnou leteckou federáciou(FAI).

Po schválení upravených stanov ZMOS, si  i cez to bude môcť každý klub, každý modelár, vybrať kde chce byť organizovaný . Táto problematika bude citlivo riešená pri zmene stanov ZMOS a plne v duchu našich stanov. O záväzne stanovisko k možnej duplicite evidencie každého člena v dvoch samostatných športových Zväzoch sme prostredníctvom prezidenta SNA požiadali Ministerstvo školstva. O výsledkoch Vás budem informovať.

Aby sme dodržali najzákladnejší princíp demokracie- DOBROVOĽNOSŤ- nejdeme cestou prenesenia zoznamov členskej základne ZMOS , ale ponukou prihlásiť sa do novej organizácie  LERMAS vyplnením prihlášky uverejnenej na tejto stránke.

Evidencia  vedená na úrovni LERMAS už bude spĺňať požiadavky na vedenie evidencii v zmysle zákona o športe a citlivé údaje ( rod. číslo, dátum narodenia) budú ošetrené zavedeným systémom ochrany osobných údajov, ktorý má schválený do používania SNA. Zároveň pri tvorbe štruktúr evidencie už boli uvažované predpokladané kroky o povinnom evidovaní pilotov, modelov  a poprípade aj ďalších údajov, ktoré zo sebou, s vysokou pravdepodobnosťou, prinesú nové pravidla pre lietanie s modelmi v rámci EÚ (EASA).

Členom LERMAS  ponúkame:

  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí. Zaplatením ročného členského bude zároveň zaplatená „ poistka“ pre každého člena LERMAS. Potvrdením bude vydaná chránená známka na daný rok , istené presnou evidenciou členov na ktorých sa poistka vzťahuje. Poistné podmienky sú zverejnené na podstránke poistenia.
  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti  využívania vzdušného priestoru SR ale i  evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení….v rozsahu, ktoré bude ochotný DÚ prenechať stavovskej organizácii leteckých a raketových modelárov pod gesciou SNA , tak ako to navrhuje jednotná smernica EÚ.
  • Zastupovanie záujmov leteckých a raketových modelárov pred UOŠS ( Ústrednými orgánmi štátnej správy) a Samospráv
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi už ako riadny člen SNA ( teda priamo , nie prostredníctvom zmlúv a dohôd). S možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť „ leteckého športu“.
  • Využívanie možnosti , ako riadneho člena „Národného športového zväzu“ uplatňovať si nárok na štátny príspevok a dotácie na letecko a raketo-modelársky šport.
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti v rámci škôl a centier voľného času.
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou . Odstrániť doterajší stav, keď radový člen klubu- modelár dlhé mesiace, až roky nemal informácie o dianí vo svojej odbornosti a činnosti (aj ním) volených orgánov. K tomu aktívne využívať Webovú stránku a všetky dostupné formy komunikácie.
  • Postupná tvorba nového , transparentnejšieho „ systému nakladania s finančnými prostriedkami Asociácie.

Ako dôkaz o  pripravenosti SNA poskytnúť leteckým a raketovým modelárom všestrannú pomoc a podporu uverejňujeme na našej stránke prehlásenie prezidenta SNA

„Letu zdar modelom“

Predsedníctvo LERMAS