Záznam z rokovania s vedením SNA 16.5.2018

V stredu 16.5.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie P-LERMAS s P-SNA  ( Lermas – Krupár, Buraj, Bačiak, SNA – Mikuš, Gábor, Filus ).

Informovali sme P-SNA o našich rokovaniach na Ministerstve školstva ako aj o stretnutí s predstaviteľmi LAA a SFUL.  Vysvetli sme si možné scenáre ďalšieho vývoja a potvrdili vzájomný záujem o spoluprácu. Prezident SNA prisľúbil podporu našej prípadnej  žiadosti o prijatie LERMAS ako asociovaného člena FAI už na najbližšom plenárnom zasadnutí FAI.

Znova sme pripomenuli, že nemôžeme akceptovať rozdelenie príspevku pre uznaný šport na rok 2018, tak ako je v návrhu rozpočtu.

Na základe výsledkov prezídia a mimoriadnej konferencie SNA, kde sme nezískali sľubované postavenie a zastúpenie pri rozhodovacích procesoch, ale hlavne neuznanie nášho nároku na preukázateľnú časť príspevku, ktorý bol SNA pridelený na základe vstupu modelárov do štruktúr SNA sa LERMAS dostal do stavu keď je ohrozené  financovanie  našich aktivít vrátane reprezentácie . Fakt, že do dnešného dňa nemá SNA schválený rozpočet  je neakceptovateľný. Vyjadrili sme nesúhlas s ich opakovaným porovnávaním náročnosti jednotlivých športov . Prezentovali sme názor modelárov, že mi náročnosť nepopierame, ale nemôžeme tolerovať aby sa financovanie  týchto športov  realizovalo na úkor financií, ktoré do SNA priniesli modelári  za výsledky v medzinárodných súťažiach.

Dohodli sme sa, že bezprostredne po našej ohlásenej návšteve ministerstva školstva (22.5) bude zvolaná pracovná skupina, ktorá vypracuje návrh váh jednotlivých leteckých športov pre nápočet príspevku a metodiku jeho následného rozdelenia medzi jednotlivé komisie leteckých športov.

Po rokovaní s hlavnou kontrolórkou športu na MŠ, kde nám bolo odporúčané založiť novú“ strešnú organizáciu „  pre letecké športy, sme začali sériu rokovaní s ostatnými zástupcami leteckých športov a závery a postoje sme prezentovali na tomto jednaní.

Predstavitelia SNA prijali s nevôľou náš postup, ale po prerokovaní detailov a predložení argumentov uznali, že naše hodnotenie situácie je pochopiteľné  a ocenili našu ochotu  otvorene  informovať  vedenie SNA o situácii . Nakoľko sami uviedli, že športová činnosť SNA nie je prioritnou  a zastupovanie modelárov a ostatných leteckých športov pred FAI je iba administratívne, potvrdili ochotu podporiť modelárov aby boli prijatí do FAI ako „ asociovaný člen“ v zmysle zásad FAI. Následne sme sa  dohodli  na  ďalšom postupe:

  • Na základe požiadania LERMAS budú zástupcovia prijatí Generálnym riaditeľom Sekcie športu MŠ, kde budú prediskutované poznatky a problémy vyplývajúce z nášho členstva v NŠZ (SNA),
  • Prioritnou požiadavkou bude hľadanie možnosti spravodlivého prerozdelenia príspevku ešte na tento rok
  • Pre jednanie možnosti vzniku novej strešnej organizácie pre letecké športy, ktorá by mala postavenie Národného športového zväzu
  • Získanie stanoviska MŠ k možnosti uznať „asociované členstvo vo FAI“ ako podmienku priznania postavenia NŠZ.

Zaviazali sme sa , že o výsledkoch rokovania  , ako i ďalších krokoch ktoré prijmeme ,budeme vedenie SNA informovať . tak isto o výsledkoch budeme informovať  ostatné športové organizácie  zastrešujúce letecké športy ( LAA, SFUL, LAA)