Správa o činnosti predsedníctva 2018/05

Vážení členovia LERMAS,

predsedníctvo LERMAS si je vedomé potreby informovať členskú základňu preto Vám poskytujeme nasledujúce informácie z činnosti našej športovej organizácie:

Na stránke LERMAS sú zatiaľ uverejnené len tie príspevky, ktoré bolo možné vzhľadom na okolnosti  a reálna stav výsledkov uverejniť.

LERMAS má predbežne vytvorený rozpočet, ale nie je schválený nakoľko stále prebiehajú rokovania o jeho výške. Do dnešného dňa nebol schválený ani rozpočet SNA, od ktorého sa odvíja rozpočet LERMAS.

Členovia rád o sume, ktorá bola predbežne pridelená SNA z balíka príspevku pre uznané športy, boli emailovou komunikáciou vyrozumení.

Začaté rokovania s  SNA uviazli na mŕtvom bode a hľadajú sa ďalšie možnosti.

Preto sme požiadali o rokovanie Hlavnú kontrolórku športu na MŠ  pani Alicu Fisterovú. Témou bol zákon č. 440/2015 Z. z. , § 17, § 19-23,  § 68 (5) a podozrenie, že SNA ho nedodržiava v plnom rozsahu, práve vo vzťahu k LERMAS.

Pani Fisterová potvrdila naše zistenia a podnety, ale zároveň  nám odporúčali zvážiť podanie písomného  protestu a požiadať o  oficiálne stanovisko MŠ SR.

Z diskusie vyplynulo, že metóda vytvorenia Národného Športového Zväzu  (NŠZ) na báze stanov jednej z jeho športových organizácii sa neosvedčila ani v jednom prípade, kde NŠZ tvorí viacero športov. Bolo nám odporúčané pokúsiť sa vytvoriť  novú zastrešujúcu organizáciu pre všetky letecké športy, tak aby už pri vzniku boli pomery vo vnútri vyvážené a spravodlivé. V tom duchu boli začaté rozhovory s ostatnými leteckými organizáciami, ktoré s postupom plne súhlasia. Na základe týchto výsledkov bol SNA požiadaný o obnovenie rokovaní.

Za malý úspech je možné považovať  informáciu, že sa na Konferencii SNA „podarilo“ získať pozíciu člena disciplinárnej komisie SNA (Ing. Ján Koťuha) a prísľub pozývania nášho zástupcu (Ing. Andrej Molčányi) na zasadnutia kontrolnej komisie SNA do termínu volebnej konferencie, na ktorej by mal byť potvrdený ako riadny člen komisie

Rokovania so ZMoS zatiaľ viaznu, nakoľko jeho Prezídium od konania Mimoriadneho VZ (od decembra 2017) ešte oficiálne ani raz nezasadalo a doposiaľ nebol splnený ani jeden bod uznesenia spomínaného VZ. Konalo sa len jedno neoficiálne stretnutie, z ktorého však je možné konštatovať len to, že prezident ani viceprezident ZMoS nemajú snahu riešiť otázku vysporiadania vzťahov ZMOS vs. LERMAS. Chceme len veriť, že sa tento rok uskutoční riadne VZ, ktorého priebeh by mohol otázky vzťahov medzi ZMoSom  a LERMAS vyriešiť nadobro.

Vzhľadom na neuzavreté rokovania nebudú preto ďalšie  informácie  zverejnené. Predsedníctvo ich zverejní po ukončení a rokovaní .

Je však potrebné dodať, že toto nie sú jediné témy na ktorých predsedníctvo aktívne pracuje.

Úspešne bola zvládnutá úloha vydania licencií FAI pre všetkých členov LERMAS. Tak ako aj splnenie termínov nahlásenia súťaži do kalendára FAI a vykonania platieb.

Vzhľadom na to, že LERMAS je novovzniknutou organizáciou, predsedníctvo sa venuje  aktívne ďalším dôležitým témam, ako je vypracovanie smerníc , športových poriadkov a memoranda pre aeromodelárov.

LERMAS obnovil rokovania s DÚ ohľadom aplikácie očakávaných smerníc EÚ o bezpilotných prostriedkoch. Pozitívny na tom je fakt, že do dnešného dňa sme boli prizvaní na všetky zamestnania DÚ, SNA ale i Leteckej Fakulty, kde sa nám podarilo od prezentovať požiadavky modelárov. Zatiaľ bola na všetky podnety veľmi kladná odozva. Pokiaľ bude zverejnený posledný draft smernice EÚ, je DÚ pripravený otvoriť “ Rozhodnutie č.1 ako i predpis o „INÝCH  PLOCHÁCH“, kde máme prísľub, že sa staneme spolutvorcami.

Zatiaľ je pripravená filozofia založená na registrovaných plochách na ktorých by sa mala sústrediť naša prevádzka.

Od jednotlivých klubov boli vzaté informácie o plochách , ktoré využívajú jednotlivé kluby a momentálne sa hľadá najvhodnejší spôsob ako ich nechať posúdiť kompetentným orgánom ( LPS , MO, prevádzkovatelia letísk).

Ich uverejnenie na stránke LERMAS, preto nemožno chápať inak ako poslednú kontrolu pre kluby, pred začatím rokovaní o presnom postupe ich tvorby, schvaľovania a registrácie. Z doterajších rokovaní nie je možné potvrdiť tendenciu, že každá doteraz používaná plocha musí byť aj tou schválenou a registrovanou.

Tu nás čaká ešte veľa práce a prípravy potrebných dokumentov, ktoré bude nevyhnutné  spracovať a doložiť.

Veľmi aktuálna a veľmi dôležitá je téma  riešenia ochrany osobných údajov( GDPR) v LERMASe.

Je to podmienka zapísania každého športovca do registra športovcov na MŠ. Bolo by veľkou chybou túto požiadavku obísť a tým účelovo zmenšiť počet aktívnych športovcov v leteckom  a raketovom modelárstve. Predsedníctvo hľadá riešenie  v nákupe potrebného vybavenia evidencie, tak aby táto  dôsledne spĺňala podmienky nových predpisov, zákonov a zároveň ručila členom, že nimi poskytnuté údaje sú chránene.

Po návrate našich delegátov na „jarnom plenárnom zasadnutí CIAM FAI“, sú momentálne spracovávané výsledky zo zasadnutí podkomisií a tiež výsledky  neoficiálnych rokovaní, dotýkajúcich sa  problematiky  aktivít, ktoré boli začaté ešte pod ZMoS . Preto bol prezident ZMoS požiadaný o poskytnutie podkladov, tak aby sa k problematike mohol vyjadriť LERMAS.

Vzhľadom na vysokú zaťaženosť členov predsedníctva , je poskytnutá možnosť, pre všetkých členov LERMAS, dobrovoľne sa prihlásiť do komisií, na tvorbu spomínaných dokumentov (štatút, smernice, memorandum, atď)

Vzhľadom k dátumu, keď prevažná časť klubov má za sebou „ODOMYKANIE  NEBA“ , týmto predsedníctvo praje všetkým svojím členom úspešnú sezónu plnú krásnych modelárskych zážitkov.

Ľubomír Krupár, predseda predsedníctva LERMAS