Poistenie v LERMAS

Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG pre poistenie činnosti členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti.

Poistná zmluva je dostupná z tohoto odkazu.

Súčasťou poistnej zmluvy sú aj Všeobecné poistné podmienky  spoločnosti Kooperatíva a.s. VIG

Pre predsedov klubov, organizátorov a usporiadateľov súťaží a iných verejných podujatí a individuálnych členov prinášame manuál, ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Pre juniorov-nečlenov o.z. (do veku 18 rokov) a zahraničných účastníkov je možné pripoistenie pre jednotlivé akcie osobitne. (10€ na akciu/osobu).

V prípade, že na Vašich akciách sa zúčastnia juniori-nečlenovia alebo zahraniční účastníci je potrebné najmenej 24 hodín pred konaním podujatia doručiť vyplnené tlačivo pre nečlenov o.z. alebo tlačivo pre zahraničných účastníkov. Kontaktné údaje sú uvedené v manuále na poslednej strane.

Pre potreby dokladovania zmluvy v zahraničí alebo pre zahraničného účastníka je k dispozícii preklad poistnej zmluvy a potvrdenie o preklade autorizovaným prekladateľom.

Poistenie LERMAS pre modelársku činnosť sa vzťahuje aj na členov organizačných štábov súťaží a akcií, ktorí nie sú členmi LERMAS. Môžu to byť napr. časomerači, bodovači, riaditelia súťaží, komentátori vystúpení, členovia výpočtového strediska a pod. Aby tieto osoby počas akcie boli poistené organizátor musí splniť nasledovné podmienky:

  • uvedené osoby – nečlenov LERMAS uvedie v propozíciách (pozvánke) súťaže – meno, priezvisko a funkciu na súťaži
  • najneskôr 24 hodín pre organizovaným podujatím zašle emailom uvedené propozície na nasledujúce emaily:   , matisova@koop.s  s textom “V prílohe zasielam Smernicu alebo Propozície súťaže ….”. V samotnom emaile zašle zoznam týchto osôb – nečlenov LERMAS.

Tieto osoby sú podľa poistnej zmluvy poistení zadarmo, t.j. žiadne poistenie sa za nich nevyberá.

V prípade, že sa stane škodová udalosť je potrebné vyplniť tlačivá o hlásení poistnej udalosti a to jednak zo strany poškodeného ale aj zo strany škodcu. Organizátorom modelárskych podujatí odporúčame, aby tieto tlačivá mali u seba k dispozícii už vopred pripravené.

One comment

Comments are closed.