GDPR – ochrana osobných údajov

Vypracovaním a zverejnením Organizačnej smernice na ochranu osobných údajov občianske združenie LERMAS splnilo NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679. Organizačná smernica upravuje spôsob nakladania s osobnými údajmi členov združenia, podmienky použitia ich osobných údajov, podmienky odovzdania osobných údajov ďalším organizáciám a ďalšie zásady vyplývajúce z horeuvedeného nariadenia.

Pretože každý člen združenia poskytuje osobné údaje sekretariátu LERMAS a prostredníctvom neho pre poskytovateľov poistenia a FAI, je povinný sa oboznámiť s podmienkami ochrany osobných údajov a dať písomný súhlas na spracovanie osobných údajov. V prípade maloletých osôb (menej ako 16 rokov) písomný súhlas vydáva zákonný zástupca maloletého.

Ak člen združenia – dotknutá osoba má podozrenie z porušenia ochrany jeho osobných údajov môže podať podnet na uplatnenie práv dotknutej osoby písomnou formou.

Všetky uvedené dokumenty nájdete aj na web stránke v sekcii GDPR dokumenty.