Informácia o Rokovaní na MŠ – jún 2018

V mesiaci jún prebehlo na MŠ ďalšie kolo rokovaní, ktoré sme vyvolali ( LERMAS) z dôvodu, že spôsob  pri delení financií  a pri stanovení pomeru zastúpenia modelárov v orgánoch a delegátov na konferencii SNA je podľa nás neprijateľný . Vzhľadom k tomu, že modelári priniesli SNA výborné výsledky sme očakávali, že sa to priamo prejaví v množstve finančných prostriedkov a počte zástupcov v orgánoch SNA.

Už na úvodnom rokovaní sme požiadali aby bolo zvolané rokovanie za účastí zástupcov všetkých predstaviteľov leteckých športov ( SFUL,LAA, SLA,LERMAS).  Cieľom snaženia  bolo a je vytvorenie Národného športového zväzu, ktorý bude schopný plniť toto poslanie pre všetkých „ leteckých športovcov“ bez rozdielu. SNA podľa súčasných stanov toto poslanie  nedokáže realizovať.

Z priebehu rokovania vyplynuli tieto závery:

  1. Asociované členstvo LERMAS vo FAI/CIAM nebude MŠ považovať za splnenie podmienky na priznanie postavenia Národného športového zväzu
  2. Návrh Generálneho riaditeľa sekcie športu aby SNA upravil svoje stanovy tak aby všetci jeho členovia ( LERMAS ,LAA…..) mali plnohodnotné práva a postavenie umožňujúce im plniť poslanie v oblasti leteckého športu nebol prijatý a naopak ,  tento návrh vyvolal  diskusiu  a ostrú  kritiku na adresu SNA . Záverom bolo skonštatované, že aj keď stanovy SNA sú  vypracované tak, že spĺňajú všetky legislatívne kritéria  – nie sú použiteľné pre fungovanie Národného športového zväzu.
  3. Preto bolo prijaté riešenie – vytvorenia novej športovej organizácie pre „LETECKÉ ŠPORTY“ tak aby v nej boli zastúpené všetky  športové organizácie zaoberajúce sa leteckým športom s vopred dohodnutými podmienkami a pravidlami. Úlohou tejto organizácie bude vytvárať podmienky pre spravodlivé nakladanie s Príspevkom štátu na uznaný šport,  prácu s mládežou  podporou národných súťaži a prípravu štátnej reprezentácie.
  4. Toto riešenie umožňuje pokračovať v činnosti všetkých organizácii podľa ich terajších  stanov, s využitím štruktúr a špecifík jednotlivých disciplín leteckých športov.

Spracovanú koncepciu novej organizácie je potrebné odovzdať , najneskôr do konca tohto roku.

Z uvedeného  je zrejme, že je potrebné  v našej práci pokračovať v propagácii nášho športu a budovania silnej  a jednotnej organizácie „ aeromodelárov“.

Je potrebné si uvedomiť, že okrem problémov okolo rozpočtu a postavenia LERMAS  v SNA riešime nie ľahké úlohy spojené s evidenciou modelárov registri športovcov, ochrane osobných údajov (GDPR), novo vznikajúcej legislatíve v oblasti využívania vzdušného priestoru( nová smernica EÚ-EASA), atď.

Nie všetci môžu pomôcť v rokovaniach na štátnych inštitúciách, ale je  v silách každého z nás prispieť k vytvoreniu jednotnej organizácie a pružnejšie riešiť  požiadavky na dodanie potrebných údajov na zaradenie do registra športovcov, prehlásenia o súhlase so spracovaním osobných údajov.

V tejto oblasti prebieha skrytý zápas o čo najsilnejšiu členskú základňu športovcov jednotlivých športov. Dnes nie je možné tvrdiť, že splnenie týchto požiadaviek bude dosiahnuté absolútne víťazstvo – no splnením si vytvárame väčšiu šancu na dobré postavenie v rámci športovej obce SR ale i v rámci leteckých športov v novo-navrhovanom Národnom športovom zväze.

V neposlednej rade je to otázka   bezpečnosti a zodpovedného správania sa modelárov. Tak  nás zatiaľ vidia na DÚ  – ako zodpovedných užívateľov vzdušného priestoru  ohľaduplných k ostatným , ktorí lietajú podľa národných a pravidiel FAI.

Každý incident nám túto dobrú reputáciu môže iba pokaziť.

Samozrejme, že o vývoji situácie Vás bude predsedníctvo pravidelne informovať.