Prehlásenie prezidenta SNA

Vážení leteckí a raketoví modelári,

Po prijatí viacerých záväzných dokumentov  v pôsobnosti SR v oblasti na regulácie využívania vzdušného priestoru ,po  prijatí nového zákona o športe , ale aj pripravovaných ďalších opatrení na reguláciu lietania s modelmi z úrovne odborných inštitúcii Európskej Únie,  ako aj podporného stanoviska Prezidentom ZMOS prezentovaného na konferencii SNA sa leteckí a raketoví modelári stali riadnym členom SNA.

Privítali sme tento krok, lebo historicky, modelári od samého začiatku vzniku organizovaného leteckého športu ,patrili pod  Aeroklub a plne využívali odbornú pomoc, metodické usmerňovanie a všestrannú podporu modelárskeho športu. Ešte dnes máme medzi našimi členmi ľudí, ktorí sa k letectvu dostali práve prostredníctvom modelárskych klubov a združení.

Preto keď prebiehali rokovania medzi zástupcami modelárskej obce a SNA , sme od začiatku videli  nielen výhody v  štatistickom  náraste počtov „ leteckých športovcov“ , ale i záväzok poskytnúť im pomoc a zastrešenie ,ako odborný garant pri rokovaniach so štátnymi orgánmi , či už je to Ministerstvo dopravy, alebo Dopravný Úrad  , Letové prevádzkové služby   , Ministerstvo Obrany  ale i Ministerstvo Školstva. Taktiež  vstupom leteckých a raketových modelárov do štruktúr SNA sme  priamo prevzali ich zastupovanie pred medzinárodnou Leteckou Federáciou (FAI) prostredníctvom delegáta, ktorého nominujú leteckí a raketoví modelári. Poznamenávame tiež, že jednou z  podmienok podieľania sa na verejných prostriedkoch je členstvo v národnom športovom zväze – v tomto prípade v SNA.

Tento záväzok si plne uvedomujeme a sme pripravení ho  aj realizovať. Chceme podporiť snahu nového združenia s názvom LERMAS (už ako súčasti SNA) o vydobytie , čo najlepších podmienok pre Vašu činnosť.

S pozdravom

Letu  Zdar

Prezident SNA   PaedDr. Ján Mikuš