Úvodný príhovor k prihláške

Vážený predseda klubu, individuálny modelár

tak ako aj iných tak aj Vás oslovujeme v tejto NALIEHAVEJ veci, ktorá sa týka nás všetkých, ktorí lietame s modelmi a zdielame teda vzdušný priestor s ostatnou leteckou prevádzkou.

Finančná ako i legislatívna situácia ohľadom prevádzkovania našich letecko-modelárskych aktivít sa nám z roka na rok na Slovensku komplikuje, čo vyústilo do stavu, že sa leteckí modelári začlenia pod „velké“ športové letectvo (Ultralighty, paraglidy, rogalá, balóny, a.i.) ako samostatná podsekcia Leteckého športu SNA. Podobne to je už dlhé roky napr. v susednom Rakúsku.

Do tejto situácie nás nepriamo dotlačil vlani prijatý Zákon o športe, podľa ktorého samotní modelári žiaľ nespadajú do žiadnej kategórie športov, čo by znamenalo, že by nám z rezortu školstva nemali ako pridelovať dotácie na reprezentáciu – to by mohlo znamenat zánik leteckého a raketového modelárstva na športovej úrovni. Väčsinu z nás asi pramálo zaujíma reprezentácia, nakoľko lietame všetci viac-menej pre radosť, bez ambícií na medzinárodných sútažiach , no nutnosť nášho začlenenia pod SNA (Slovenský Národný Aeroklub) má pre nás hlavne legislatívny dosah!!! Napriek tomu tu máme skupinu športovcov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodných súťažiach, ktorí bez podpory Ministerstva školstva a športu by sa nemohli zúčastňovať medzinárodných súťaží.

Všetko nasvedčuje tomu, že nám čoskoro skončí doba, kedy sa dalo „len tak“ postavit na pole (alebo kopec) a polietať si. Speje to totižto jednoznačne k tomu, že ten, kto nebude mat oficiálnu športovú licenciu, tak ten si už čoskoro (beztrestne) nezalieta. Tu by som opät poukázal na susedné Rakúsko, kde ked sa modelár objaví s modelom, tak od neho pýtajú číslo licencie (prípadne poistky), inak volajú políciu.

Táto transformácia však nie je úplne taká jednoduchá. Problém je v tom, že náš doterajší ZMoS (Zväz Modelárov Slovenska), ktorého sme členmi nechce SNA prijať ako celok, pretože v ňom figurujú i lodní, železniční a automobiloví modelári, ktorí predsa s letectvom logicky nemajú nič spoločné.

Preto vzniklo (registráciou na Min. Vnútra) nové občianske združenie LERMAS (Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska), ktoré bude združovat (ako je už zo samotného názvu zrejmé) už len leteckých a raketových modelárov.

Vyplnením prihlášky sa začleníte do štruktúry LERMAS. Celý proces transformácie prebieha úplne legitímne a bol odsúhlasený (hlasovaním) na ostatnej letecko-modelárskej konferencii konanej v júni tohto roku vo Vrútkach.

Raketoví modelári na svojej konferencii prejavili tú istú vôlu o začlenenie sa pod SNA, takže s nimi sa ráta samozrejme tiež.

Istý (prechodný) čas znamená, že budeme členmi oboch organizácii ZMoS i LeRMAS a až prebehnú úspešne rokovania na úrovni orgánov oboch subjektov, tak to vyústi do stavu, kedy už ZMoS nebude odborne spravovať leteckú ani raketovú odbornosť, a celú túto agendu prevezme LeRMAS-u.

Následne chceme aby sa LERMAS stal kolektívnym členom ZMOS ako právnická osoba so svojím systémom odborného riadenia pod gesciou SNA, kde ponúkame ZMOS-u podiel na zastrešovaní a organizovaní záujmovo technických a športových činnosti, ktoré riadi Ministerstvo Školstva, ale i propagáciu a popularizáciu medelárského športu.

Zároveň pre členov LERMAS máme pripravené výhodné poistenie, a pokúsime sa pod vedením SNA získať od kompetentných orgánov štátu podporu letecko modelárskému športu a pokiaľ to len bude možné aj zastrešenie niektorých povinnosti v evidovaní modelárskych letísk, vedenia evidencii modelov a pilotov ako i ich preskúšavanie. Jednoducho, chceme aby LERMAS bol uznaným garantom všetkých leteckomodelárskych činnosti.
Rozsah bude vychádzať z pripravovanej smernice pre prevádzku bezpilotných prostriedkov, ktorú pripravuje agentúra EASA.

Stanovy klubov zvyčajne nezakazujú členstvo vo viacerých organizáciách. V každom prípade je nutné, aby členovia klubu vyjadrili súhlas so vstupom do LERMAS a to hlasovaním na členskej schodzi, alebo elektronickým hlasovaním, prípadne iným spôsobom (tak ako to určujú stanovy klubu).

Vyjadrenie Vášho súhlasu (klubu a členov) so stanovami LERMAS a registráciu do tejto organizácie učiníte vyplnením priloženej prihlášky (registračného formulára).

Osobné údaje členov budú zverejnené v Informačnom systéme športu v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a štátna príslušnosť. Ostatné údaje z prihlášky nebudú figurovať vo verejných zoznamoch.
Vid. http://sport.iedu.sk/Contact/Person/List

V registračnej prihláške kladieme dôraz na rodné číslo, ktoré Ministerstvo (podla spomínaného Zákona o športe) od jednotlivých športových Zväzov vyžaduje a osoby pri ktorých nebude uvedené (alebo bude uvedené nesprávne), budú zo zoznamu vyškrtnuté (takto to stanovuje Zákon o športe).

Sme si plne vedomí, že Vás nemôžeme (a ani nechceme) ku vstupu do LERMAS-u nútiť, no rozhodnutie je na každom z Vás a dôsledky sú v podstate naznačené hore a bude len otázkou casu, kedy sa (pri vôli lietať i naďalej) tomu i tak nevyhneme.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom

Predsedníctvo LERMAS