Zasadanie a uznesenie plenárnej komisie L a R modelárov 2021

Dňa 29.11. 2021 bolo vykonané plenárne zasadanie   športovej komisie pre letecké a raketové modelárstvo v rámci SNA. Zúčastnili sa ho zástupcovia  ZOČ, v ktorých sú registrovaní modelári .

Z poverenia Prezidenta SNA rokovanie viedol predseda LERMAS Ľ.Krupár. Počas rokovania boli  jednotliví zástupcovia ZOČ zoznámení s poslaním LERMAS ako Národného predstaviteľa športového Aeromodelárstva v pôsobností SR. Predseda LERMAS  zúčastnených informoval o systémovom prepojení rozhodujúcich oblastí činnosti  LERMAS akými sú práca s mládežou, starostlivosť o aktívnych športovcov, talentovanú mládež a príprava reprezentantov.

V ďalšom  ich Jakub Drmla informoval o systéme zastúpenia Slovenských modelárov pred FAI/CIAM a detailne popísal metódy registrácie členov , expertov, rozhodcov a súťaží organizovaných CIAM. V diskusii boli zodpovedané otázky týkajúce sa navrhovaného uznesenia, ktorého hlavným cieľom bolo vysvetlenie, že iba organizácia, ktorá má detailne rozpracované postupy, demokraticky zvolené orgány a je zavedeným a uznávaným garantom vzornej reprezentácie Slovenka pred FAI , je oprávnená stáť v čele modelárskeho hnutia SR a jeho ďalšieho rozvoja. Zdôraznená bola zásada, že LERMAS je pripravený svojou činnosťou zastrešiť všetkých modelárov združených  v jednotlivých ZOČ pokiaľ títo budú  dodržiavať  postupy registrácii a systém riadenia súťažného lietania  tak ako ich má zavedené LERMAS.

Pri voľbe členov športovej komisie zástupcovia LERMAS  upozornili na možný problém v členstve zástupcu SLM, ktorý je zároveň členom Prezídia SNA  . Taktiež neujasnenosť  ktorú organizáciu zastupujú členovia pokiaľ sú členmi viacerých organizácii. Na tento problém LERMAS už opakovane upozorňoval Prezídium SNA a dodnes nebol tento problém vysvetlený . Tu Prezident SNA prisľúbil, že to osobne preverí a v prípade potreby  bude presadzovať potrebné kroky vedúce k náprave.

Aj preto  proces kreovania komisie ako poradného orgánu Prezídia  SNA chápe LERMAS ako dočasné riešenie  v súvislosti so snahou o zmenu organizácie NŠZ ako strešnej organizácie pre všetky letecké športy.  Za LERMAS je to akt ústretovosti so snahou o vytvorenie  pokojnej atmosféry pre hľadanie nových riešení. Cieľom LERMAS  bolo a je napomôcť pri tvorbe NŠZ, v ktorom hlavnou úlohou bude starostlivosť o šport, prácu s mládežou a vzornú reprezentáciu. Starostlivosť o „ šport“ pôsobnosťou jediného člena Prezídia  ,zastupujúceho komisie  jednotlivých odborností, tento stav nie možné dosiahnuť. Výsledky rokovania sú zrejmé z prijatého uznesenia.

Lubomír Krupár a Jakub Drmla