Rozšírené zasadanie orgánov LERMAS 10/2021

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia

V dňoch 22-24.10. sa uskutoční rozšírené zasadanie orgánov LERMAS s účasťou predsedníctva, odborných rád, kontrolnej a revíznej komisie, delegátov CIAM FAI a sekretariátu s nasledujúcim programom

PROGRAM:

9:00 – 12:00   Vnútorná problematika LERMAS:

   • Prerokovanie potreby omladenia funkcionárskeho aktívu
   • Možnosti zmien v športovom poriadku 
   • Systém školení športových odborníkov, trénerov, kvalifikovaných rozhodcov ….
   • Podpora rastu členskej základne so zameraním hlavne na mládež
   • Práca s mládežou – odborný rast našej mládeže
   • Možnosti zapojenie sa členov našich klubov, ktorí zostávajú zatiaľ bokom, do činnosti LERMAS
   • Prispôsobenie organizačnej štruktúry ( štruktúr aj Rád odborností) novým pravidlám po schválení zákona 143  (implementácie NEP 945 a 947…)
   • Prejednanie otázky, či budeme zvolávať ” živú”, alebo elektronickú konferenciu LERMAS
   • Potreba zmeny stanov  ( aspoň sídla…)

12:00 – 13:00  Obedná prestávka

13:00 – 18:00  Dokončenie programu z dopoludnia.

 • Vonkajšie vzťahy LERMAS, stav v SNA – NŠZ
 • Možné scenáre vývoja a postup pri tvorbe strešnej organizácie –  NŠZ pre letecké športy

V prípade, že vy, alebo Vaši členovia majú ďalšie námety, nápady, pripomienky, poznámky k prejednávaným témam, tak ich do 20.10.2021 zašlite emailom na adresu

Zo zasadania bude vyhotovený písomný zápis, ktorý bude zverejnený členom LERMAS.

Attila Csontos, sekretariát LERMAS