Otázky a odpovede k Vykonávaciemu nariadeniu komisie EU 947/2019

Otázky a odpovede pre členov LERMAS

  • Otázka: Čo je Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2019/947 ?

Odpoveď: V stručnosti povedané je to jednotný predpis o prevádzke bezpilotných prostriedkov v Európskej únii. Vzťahuje sa na všetkých prevádzkovateľov bezpilotných prostriedkov, teda nielen na modelárov, ale aj napr. na fotografov, geodetov, archeológov, výskumné ústavy atď. teda každého, čo prevádzkuje tieto prostriedky. Tomuto nariadeniu predchádzalo vydanie  Delegovaných nariadení 1139/2017  a 945/2019 v ktorom sú definované kategórie bezpilotných prostriedkov.

  • Otázka: Aké povinnosti ako člena LERMAS-u pre mňa z toho vyplývajú ?

Odpoveď: Každý prevádzkovateľ bezpilotných prostriedkov s hmotnosťou nad 250 gramov sa musí zaregistrovať a označiť svoje modely registračným kódom.  Pre  organizovaných modelárov je vytvorená možnosť aby zastrešujúca organizácia (v našom prípade LERMAS) požiadala Národnú autoritu o možnosť v praxi realizovať čl. 16 N EP 947/2019 – povolenie na prevádzku v rámci klubu a združenia. LERMAS je pripravený požiadať o hromadné povolenie na prevádzku, takže odpadne  registrácia a preskúšanie jednotlivých členom LERMAS. Modelári, ktorí nebudú registrovaní v   organizácii, ktorá dostane povolenie na prevádzku sa budú musieť registrovať individuálne (a absolvovať preskúšanie). Výnimka bude v platnosti iba dva roky. 

  • Otázka: Čo je registračný kód a ako sa k nemu dostanem ?

Odpoveď: Zatiaľ na Slovensku neexistuje registračný systém prevádzkovateľov bezpilotných prostriedkov a teda žiadny prevádzkovateľ ani žiadna organizácia u nás nemá pridelený kód. Pre členov LERMAS bude kód pozostávať z kódu, ktorý obdrží LERMAS ako zastrešujúca organizácia modelárov (kód stanovuje EASA) a FAI licencie (alebo FAI ID). Touto kombináciou kódov si označia /modelári všetky svoje modely nad 250 gramov.

  • Otázka: Môžem požiadať o registráciu napr. v Českej republike vo Svazu modelářu České republiky ?

Odpoveď: Nie, povolenie na prevádzku je obmedzené len na územie členského štátu v ktorom bolo vydané. Je to možné len v prípade, že žiadateľ má trvalý pobyt na území iného členského štátu a musí absolvovať test.

  • Otázka: Kedy bude tento systém zavedený na Slovensku ?

Odpoveď: Nariadenie EÚ je v platnosti od 1.1.2021. Na Slovensku zatiaľ nie je určená inštitúcia, (príslušný orgán), ktorý by implementoval toto nariadenie do praxe. LERMAS aktívne komunikuje s orgánmi štátnej správy (Ministerstvo dopravy, Dopravný úrad) aby sme sa dozvedeli možnú perspektívu. Žiaľ v uvedených inštitúciách prebiehajú rôzne procesy (personálne, organizačné a pod.), ktoré sťažujú zavedenie Nariadenia do praxe. Nakoľko značenie modelov na súťažiach riešia i postupy FAI/CIAM, obrátili sme sa s otázkou na CIAM FAI . Odpovede na naše dotazy sme zatiaľ nedostali zo žiadnej inštitúcie.

  • Otázka: Ako teda môžem v súčasnosti lietať ? Neporuším nejaký zákon alebo predpis ?

Odpoveď: Prevádzka modelov na Slovensku je v súčasnosti riešená Rozhodnutím Dopravného úradu č.2/2019 . http://nsat.sk/wp-content/uploads/2019/11/R2-2019.pdf . Nariadenie EP pre EÚ je v platnosti, ale na Slovensku nie je organizácia, ktorá by mala vykonávať dohľad, či niekto toto nariadenie porušuje. Je potrebné lietať s rozumom, dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá, Športový poriadok LERMAS , Kodex Aeromodelára , ktorý bol schválený a  všeobecne platnú legislatívu. Akonáhle bude jasné ako sa bude realizovať N EP 947/2019 predsedníctvo LERMAS určite k tomu vydá príslušné pokyny.