Informácia k stavu riešenia problematiky N EP 945 a 947/2019

Na základe našich žiadostí o urýchlené riešenia problémov implementácie N EP 945 a 947/2019 sme dostali odpoveď z Ministerstva Dopravy:

Problematika realizácie N EP 945 a 947/2019 bude vzhľadom na značný sklz v riešení v podmienkach SR, riešená prednostne s cieľom urýchleného vypracovania potrebných dokumentov a postupov riešení.

Za tým účelom bol zriadený samostatný tím (pracovná skupina) s Vedúcim pracovného tímu UAS do ktorej bol navrhnutý Mgr. Martin Jurovic z Dopravného úradu, Divízia civilného letectva. Predsedom PS je štátny radca MD . Členmi PS sú i zástupcovia LERMAS (Oto Šátek a Ľubomír Krupár)

  • Úloha na najbližšie obdobie: Spracovanie návrhu postupu v krátkom (2021) a strednodobom (2021-2023) horizonte, ktorý na základe skúsenosti z okolitých krajín (krajín EU) umožní pripraviť a prijať opatrenia k nastoleniu súladu s 2019/945 a 2019/947.

 

  • Stručný navrhovaný harmonogram:

1

Formálne vytvorenie tímu UAS a zadanie

24.2.2021

Predseda PS

2

Tím UAS vytvorí draft k UAS

17.3.2021

Tím UAS

3

Pripominekovanie draftu UAS

24.3.2021

Členovia PS

4

Zapracovanie pripomienok

31.3.2021

Tím UAS

5

Finál dokument

7.4.2021

Členovia PS

6

Návrh ďalšieho postupu

TBA

DÚ, SCLVD

 

 O výsledkoch a potrebe , do činnosti zapojiť viac členov LERMAS budú zástupcovia v PS priebežne informovať.

Okrem tejto úlohy plní Pracovná skupina aj ďalšie úlohy:

  • Novela zákona 143/1988 Z.z.
  • Práce na príprave stratégie rozvoja civilného letectva

Podklady do novely zákona 143/1998 boli predsedníctvom odkonzultované a postúpené na MD.

Vzhľadom na značný rozsah celého dokumentu, nie je účelné ho celý zverejňovať. Pre základnú informovanosť členskej základne by mala postačiť tieto základné návrhy a doplnky, ktoré do novely zákona navrhujeme:

  • Definícia UAS
  • Definície zemepisných a pozemných riadených oblastí pre UAS

Aby bol vytvorený právny základ pre možné usmerňovanie činnosti navrhujeme „pravidlá, podmienky lietania s UAS ako i postup vytvorenia oblastí riešiť vydaním „ Všeobecne záväzného predpisu“, ktorý by mal byť vydaný MD v súčinnosti s MO a MV SR.

V prípade záujmu o rozšírenie pracovného tímu v podmienkach LERMAS je možne sa prihlásiť na adrese predsedníctva LERMAS. Uvítame každého, kto chce pomôcť zvládnuť veľké množstvo podkladových materiálov a je ochotný prelúskať sa a preštudovať niekoľko sto strán sprievodných dokumentov.

Predseda LERMAS

Ľubomír Krupár