Novoročný príhovor predsedu LERMAS

Milý modelári, priatelia

Je dobrým zvykom sa v úvode nového roku prihovoriť a využiť tak tento „ sviatočný čas“ na vyslovenie želaní a prianí. Veľmi chcem veriť, že to čo považujú orgány LERMAS za prianie osloví každého nášho člena a stotožní sa z obsahom prianí a zároveň tým podľa svojich možností a schopností prispeje k ich postupnej realizácii.

Dovoľte mi aby som toto novoročné posolstvo rozdelil do troch oblastí, ktoré asi všetci považujeme za najpodstatnejšie.

V prvej rade chcem vysloviť poďakovanie všetkým ktorý sa zapojili do prípravy, priebehu a vyhodnotenia prvej „Elektronickej konferencie LERMAS“. Tomu predchádzalo bravúrne zvládnutie elektronických rokovaní Rád a Predsedníctva, čím sme si vytvorili výbornú pozíciu na rokovania aj na dobu keď sa podarí poraziť pandémiu. Predsa len celoslovenská pôsobnosť a bohaté členenie našej organizácie sťažovali operatívne rokovania a zvládnutie elektronickej komunikácie tento nedostatok odstránilo.

Na tomto mieste ale je potrebné zdôrazniť, že nemôžeme byť úplne spokojní s prienikom informácii ku každému členovi, prostredníctvom predsedov. Áno stanovy nám umožňujú osloviť predsedov, poveriť delegátov s patričným počtom mandátov, ale nijako nemáme ošetrené zapojenie jednotlivcov. Tak aby, keď hlasuje predseda, mal k takému aktu mandát od svojich členov. Predsedníctvo neplánuje taký postup presne definovať a určovať termíny a evidenciu podnetov – na tomto mieste si musíme vystačiť s uvedomelosťou, iniciatívou na základnom článku riadenia, ktorým je – KLUB. Prijatím základných dokumentov sme sa výrazne posunuli vpred a bude iba na nás všetkých, či tieto dokumenty budeme uplatňovať v praxi a budem s nimi intenzívne pracovať. Verím, že postupne si potrebu takého postupu a zvyšovania jednoty a súdržnosti uvedomia aj tí, ktorí sa zatiaľ neprejavili vôbec, alebo len slabo. Základom úspechu práce našej organizácie je komunikácia a prienik informácii aj priamo od orgánov LERMAS. Máme stránku, prepojenú s FB, no aj tak sa zdá, že zostáva časť našich členov, ktorí si nezvykli takto publikované informácie osvojovať. Je možné, že ani to nestačí, alebo spôsob poskytovania informácii ( či už obsahom alebo použitej formy..) nevyhovuje všetkým. Očakával by som aby sme sa k tomu dokázali vyjadriť a určite nájdeme spôsoby a formy ako to vylepšiť. Nové požiadavky vyplývajúce z pravidiel EÚ nás skôr, či neskôr k takým postupom dovedú.

V druhej rade mi dovoľte osobne po blahopriať novozvoleným funkcionárom, popriať im veľa úspechov v nových funkciách a zároveň poďakovať tým, ktorý tieto funkcie vykonávali doteraz. Osobne chcem vyzdvihnúť prácu a úspechy nášho dlhoročného team managera pre mládež Vladka Zvaleného. Nie že iba dosahoval výborné výsledky, ale ukázal tým mladším, že práca s mládežou je síce ťažká, ale realizovateľná. Nech jeho príklad slúži ako vzor pre nás pre všetkých. Iba práca s mládežou nám umožní prežiť ako organizácii uznávanej jednotlivými autoritami.

V tretej rade Vás všetkých chcem požiadať o trpezlivosť vo vzťahu k už spomínaným pravidlám EÚ. Ani cez dostatočne včasnú snahu Predsedníctva a Rád sa nám nepodarilo dopracovať k informáciám ohľadne registrácie modelárov a modelov. Žiaľ LERMAS je iba občianske združenie a jediné čo môže je ponúknuť spoluprácu a účinnú pomoc štátnym orgánom. To sme urobili opakovane a teraz nám ostáva iba veriť, že sa riešenia niekto ujme. Nemali by sme však prepadať skepse, určite sú k dispozícii aj ďalšie metódy, ktoré sme doposiaľ odmietali. Iba preto, že už nie všetky sú ústretové, ba skôr by sa mohli považovať ta nátlakové a my sme volili cestu zmierlivého prístupu. Bude záležať aj na druhej strane, kedy zistíme, že iná cesta už nie je. Iste možných scenárov na riešenie budúcich podmienok je viac. Ale ukáže čas, čo bude nevyhnutné, čo potrebné a čo možné.

Zatiaľ chcem ubezpečiť všetkých našich členov, že orgány LERMAS budú i naďalej presadzovať jednotu a súdržnosť našej organizácie a ponúkať štátnym orgánom pomoc a spoluprácu pre realizácii jednotlivých pravidiel vyplývajúcich z Nariedení EP. Aj preto sa LERMAS angažuje v príprave novely zákona o letectve, preto sme sa usilovali o členstvo v orgánoch riadenia vzdušného priestoru, preto sa snažíme obsadiť našim členom všetky zamestnania, kde sa o problémoch týkajúcich sa aj prevádzky modelov rokuje. Cieľom všetkých týchto opatrení je vydobyť pre našu organizáciu postavenie, ktoré by jej umožňovalo odbremeniť jednotlivých členov od povinnosti registrácie, preskúšavania… a tieto činnosti zastrešiť pôsobnosťou LERMAS.

Samostatnou kapitolou v živote LERMAS je spolupráca a súčinnosť v rámci celého športového letectva. LERMAS sa chcel stať členom Národného Športového Zväzu, ale stali sme sa len členom SNA, ktorý nenapĺňa poslanie NŠZ a realizáciu zákona o športe. Sme podceňovaným článkom, s pravidelne upieranými právami. Aj na tomto poli boli realizované prvé kroky a sú vytvorené predpoklady na realizáciu postupu, ktorý by tento stav zmenil.

Nevhodne a neoprávnene sa podsúvajú, našimi neprajníkmi, informácie o vytváraní rozporov s jednotlivými Aeroklubmi. Pritom vedenie jednotlivých aeroklubov nie je riadené centrálnym orgánom SNA a je na nich s kým a ako budú spolupracovať. Preto informácie o „ letiskách Aeroklubov“ je potrebné správne chápať – na ich využívanie, spoločnú prevádzku, nemá žiadny dosah rozhodnutia Prezídia SNA. Dokonca niektoré letiská už nie sú letiskami Aeroklubov, ale sú to samostatné subjekty, ktoré pre aerokluby a ostatných užívateľov poskytujú služby v zmysle uzavretých zmlúv. Orgány LERMAS, ako organizácie, ktorá úspešne pokračuje v tradíciách rozvoja modelárstva už viac ako 70 rokov, sa nikdy nezníži k tomu aby akýmkoľvek spôsobom regulovala prirodzený vzťah všetkých športových letcov nech sú organizovaní v akejkoľvek organizácii, či štruktúre.

Naopak všetky formy rovnocennej spolupráce budeme i naďalej podporovať. Slovensko si zaslúži silnú organizáciu leteckého športu, v ktorej budú panovať priateľské vzťahy a vzájomné uznávanie špecifík ktoréhokoľvek odvetvia leteckého športu.

Priatelia, aj keď nie je situácia na žiadnom úseku nášho športu, koníčka jednoduchá som presvedčený, že osobný vzťah k modelárstvu, zápal v prekonávaní prekážok a vidina „lepších zajtrajškov“ nám neuberie na optimizme viac ako sa o to pokúša pandémia. Na rozdiel od nej máme na riešenie ostatných problémov oveľa viac prostriedkov. Najsilnejším a najúčinnejším je jednota a vytrvalosť.

Prajem Vám ( Nám) všetkým aby bol rok 2021 úspešným. Aby sme dokázali prežiť pandémiu a čo najskôr sa vrátili k, súťažiam a lietaniu nech už je súťažné či iba ako koníček. Veľa úspechov v práci, v súkromnom aj rodinnom živote s pozdravom

LETU ZDAR želá Predseda LERMAS : Ľubomír Krupár