Zadávanie údajov do kalendára a informačného systému LERMAS

Vážení predsedovia klubov a individuálni členovia

znova Vás chcem upozorniť na povinnosti organizátorov súťaži, ktoré sú uverejnené v kalendári súťaži LERMAS – https://kalendar.lermas.sk

 Organizátor súťaži je povinný

  • vypracovať propozície súťaže a najneskôr 10 dni pred konaním súťaže do kalendára vložiť propozície súťaže – robí sa to editovaním konkrétnej akcie v kalendári súťaží.
  • propozície súťaže musia obsahovo odpovedať vzoru – (trvalý odkaz na stiahnutie https://www.lermas.sk/?mdocs-file=1030)
  • do 28 dní po konaní súťaže je potrebné vložiť výsledkovú listinu súťaže, zase editovaním akcie v kalendári.
  • výsledková listina obsahovo musí odpovedať vzoru výsledkovej listiny (trvaly odkaz na stiahnutie https://www.lermas.sk/?mdocs-file=1032)

 V prípade, že máte problém s vložením dokumentu do kalendára, tak mi napíšte email a problém doriešime.

Propozície súťaže a výsledkové listiny sú doklady, ktoré preukazujú účasť športovca na danej akcii. V prípade mládeže do 23 rokov sú podkladom na vyplatenie príspevku z PUŠ – šport mládeže s príslušnosťou.

Povinnosťou predsedov klubov je vkladanie údajov o absolvovaných súťažiach do informačného systému športu LERMAS https://lermas.sport-info.sk

Súčasťou zápisov je aj odkaz na výsledkové listiny – a keď organizátor súťaže výsledkovú listinu nevloží, tak predseda klubu nebude mať ako zapísať odkaz na výsledky – následok toho je, že na daného športovca sa bude nazerať ako keby túto súťaž neabsolvoval – tým pádom mu nebude pridelený príspevok PUŠ.

Podľa zákona o športe je povinnosťou športovej organizácie udržiavať aktuálne údaje v Informačnom systéme športu – pri osobách, ktoré sú poberateľmi dotácii a príspevkov zo štátneho rozpočtu (reprezentanti, talentovaná mládež, mládež do 23 rokov) je povinnosťou uvádzať aj číslo bankového účtu pre prijem dotácii a príspevkov.

Za aktuálne údaje členov klubu v informačnom systéme zodpovedá predseda klubu, za aktuálne údaje individuálnych členov zodpovedá sekretariát.

Znova – ak tieto údaje nebudú zadané v informačnom systéme LERMAS, tak športovec stratí nárok na príspevok alebo dotáciu.

 Attila Csontos, sekretariát LERMAS