Oznámenie občianskeho združenia o štatutárovi na Ministerstvo vnútra

Vážení predsedovia klubov – štatutári

na základe emailu od p. Nagyovej a informácie zo seminára o Zákone o športe si dovoľujem si Vás upozorniť, že v zmysle nového zákona 364/2018 je KAŽDÉ občianske združenie povinné nahlásiť na MV SR údaje o štatutárovi.

Tvorí sa úplne nový register mimovládnych neziskových organizácií.

Termín: do 30.06.2019

Bližšie informácie nájdete na tomto linku:  (odporúčam si stiahnuť  súbor “často kladené otázky” a od strany 16 sú informácie, ktoré sa týkajú občianskych združení.)

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

https://www.minv.sk/?obcianske-zdruzenia&subor=322249

Podľa tohto zákona je okrem iného OZ povinné v úradnom styku, zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle aj označenie právnej formy. (o.z. alebo občianske združenie).

Na tomto odkaze nájdete vzor takéhoto oznámenia. Žlté texty je potrebné zmeniť podľa skutočnosti Vášho klubu. Registračné číslo je uvedené na poslednej strane Vašich stanov, na pečiatke. Ak registračné číslo neviete, tak musíte požiadať o Výpis z registra občianskych združení.

POZOR – DOLEŽITÉ – podpis na dokumente musí byť overený notárom alebo na matrike (na matrike je to lacnejsie – cca 2 euro). Dokument NEPODPISUJTE – podpisuje sa až pred overovateľom podpisu. Ak vaše o.z. má viacero štatutárov, tak musia to podpísať všetci  a všetky podpisy musia byť overené !

Následne si vyhotovte fotokópiu dokumentu, aby ste sa mohli takýmto podaním preukazovať do doby, kým nebude naplnený nový register.

Čo sa stane ak si povinnosť nesplním v termíne do 30.6.2019 ?

  • od 1.7.2019 za oznámenie zaplatíte poplatok 16,60 euro (do 30.6.2019 je to bez poplatku)
  • ak ste poberateľom
    • dotácie z mesta, okresu alebo kraja
    • príspevku pre uznaný šport z Národného športového zväzu (SNA),
    • poberateľom 2%

tak do doby kým si nesplníte túto povinnosť Vám bude zastavené vyplácanie dotácie, príspevku, 2%

  • porušujete zákon 364/2018
  • organizácie, ktoré si túto povinnosť nesplnia budú postupne ex offo vymazané z registra občianskych združení.

V prípade, že klub ste zakladali po 1.1.2019 tak pravdepodobne túto povinnosť už máte splnenú. Skontrolujete si to v registri občianskych združení.

http://ives.minv.sk/rez/registre/filter/filterico.aspx?type=oz

Príklady klubov, ktoré to majú v poriadku

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=222525

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=222586

Príklad klubu, ktorý štatutára ešte neoznámil

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=220085

Attila Csontos, sekreteriát LERMAS