Zápisnica z riadnej konferencie lermas konanej 15.12.2018

Na jednotlivých odkazoch Vám prinášame dokumenty, ktoré sú záverom riadnej konferencie LERMAS, ktorá sa konala dňa 15.12.2018 v Liptovskom Mikuláši.

Zápisnica z konferencie

Prezenčná listina delegátov

Správa predsedu o činnosti LERMAS za rok 2018

Správa sekretariátu o činnosti za rok 2018

Evidencia zmien v stanovách

Plán práce LERMAS na rok 2019

Návrh rozpočtu LERMAS na rok 2019

Všetky dokumenty sú dostupné aj v archíve dokumentov, ktorý nájdete v menu webovej stránky – Činnosť združenia -> Dokumenty -> Rokovania -> Konferencie – pozvánky a zápisnice -> 15-12-2018