Správa zo spoločnej porady Poverených organizácii s predstaviteĽmi Ministerstva Dopravy a Dopravného úradu

Na základe pozvania organizátorov  som sa zúčastnil spoločnej porady, ktorej cieľom je vytvoriť priestor pre vzájomne informovanie sa o stave riešenia  problémov   v oblasti všeobecného letectva. Pre nás je to výborný priestor prezentovať naše výsledky ako i požiadavky a návrhy na pripravované riešenia.

Celý zápis bude zverejnený na stránke LAA, ktorý tento rok bol organizátorom stretnutia .

Z priebehu uvediem len informácie priamo, či nepriamo sa dotýkajúce našej činnosti:

  1. Z informácie GR sekcie letectva MD  vyplynulo, že ešte do konca volebného obdobia by sa mal „ otvoriť“ Letecký zákon. Vyzval všetkých zúčastnených na dodanie požiadaviek na zmeny. V diskusii som navrhol aby sa požiadavky predložili spoločne za všetky organizácie už v dohodnutom poradí priorít. Pokiaľ by sme boli úspešní s podporou LAA , SFUL by sme mohli presadiť novú definíciu „ LETECKÉ  ŠPORTOVÉ ZARIADENIE“ podľa ktorého by sa do tohto pojmu mohli zahrnúť i „MODELY“. Terajšia dikcia to neumožňuje lebo v definícii je použitý pojem, že je to lietadlo….

Riaditeľ  sekcie civilného letectva DÚ sprístupnil informáciu, že nové Rozhodnutie DÚ k bezpilotným prostriedkom je v záverečnom spracovaní a momentálne je na LPS( Letové prevádzkové služby) k stanoveniu podmienok lietania v CTR letísk a výšok. V ďalšom informoval o prebiehajúcom rokovaní s Ministerstvom vnútra o vykonávaní kontrol dodržiavania podmienok lietania s bezpilotnými prostriedkami a zverejnil, že v súčasností bolo v správnom konaní vydaných 7 rozhodnutí  o porušení podmienok s vyrúbaním pokút. Predpokladá sa, že sa už v blízkej budúcností bude kontrolám venovaná zvýšená pozornosť , načo  by mali byť pripravení aj modelári, nakoľko nová definícia UAV zahŕňa i naše modely. Riaditeľ sekcie vyslovil spokojnosť s ochotou modelárov spolupracovať a prispievať tak bezpečnej prevádzke.

  •  V reakcii na vystúpenia som navrhol aby sa všetky organizácie mohli zúčastniť  už procesu spracovania návrhu a nie až pripomienkovania spracovaného dokumentu. Či a ako to bude akceptované je otázne. Opakovane som informoval, že LERMAS  je pripravená, vo svojej kompetencii zvládnuť registráciu modelov, vrátane dronov (športových koptér), ktoré budú lietať podľa pravidiel FAI a budú spĺňať definíciu modelu podľa FAI.

 Boli sme upozornení, na zodpovednejší výber priestorov pre naše aktivity, zvlášť, keď budeme požadovať väčšie výšky. Ako vzor , zlého rozhodnutia bolo použité letisko Trnava – Boleráz, kde  je povoľovanie akýchkoľvek výnimiek zložité a závisí na viacerých faktoroch.

S podporným stanoviskom pre vytvorenie podmienok pre činnosť modelárov vystúpili zástupcovia LAA a SFUL s poukázaním na potrebu venovať sa mládeži, ktorá   musí mať k tomu vytvorené podmienky.  Udržanie výborných výsledkov modelárov  je najlepšou reklamou práce  všetkých „ leteckých“ inštitúcii na Slovensku.

Ja k tomu dodám : kde  aktívne žije mládež tam je predpoklad   životaschopnosti celého letectva.

Predseda LERMAS

Ľubomír Krupár