Príhovor predsedu LERMAS k začiatku roka 2019

Vážení členovia LERMAS, modelári, priatelia.

Máme za sebou prvý rok existencie novej organizácie Leteckých a Raketových modelárov. Je pred nami začiatok nového rok a to je  vhodný čas na bilancovanie a vytýčenie si úloh do budúcna. Konferencia, ktorá pred pár dňami prebehla  podala prehľad detailne a v kolektíve všetkých riadiacich orgánov LERMAS a prijala úlohy a smerovanie našej organizácie. Detailné informácie ako i spôsob ako sa k nim dostať nájdete postupne na našej stránke.

Chcem zaujať stanovisko k dvom veľmi závažným momentom, ktoré sa vyskytli a ktoré budeme musieť zvládnuť, pokiaľ budeme chcieť naozaj vybudovať organizáciu, ktorá sa bude uchádzať o plnohodnotné postavenie medzi ostatnými organizáciami leteckých športov. Iba taká organizácia si vytvorí predpoklady aby nás mohli a  museli uznávať aj orgány štátu a tiež naši partneri.

Je to naliehavá potreba:

  1. posilňovať a udržať jednotu a súdržnosť organizácie
  2. dosiahnuť finančnú stabilitu a  schopnosť pokryť predpísané záväzky

Jednota a súdržnosť

V priebehu roka, a na konferencii  sa opakovane, prejavili nezdravé tendencie jednotlivcov, úmyselne a cielene rozrývať súdržnosť a vytvárať umelé bariéry medzi predsedníctvom a členskou základňou.  Rozhodne  neodsudzujem konštruktívnu kritiku aj s návrhom na riešenia. Ale použiť tvrdenie: „ mám informácie od určitých ľudí, ktorí mi povedali…, že počuli …,že sa udialo to alebo ono …, ktorí si myslia a pod…“ je nevhodné , nepodložené a iba znevažuje prácu odvedenú v danej oblasti predsedníctvom a inými orgánmi LERMAS.

Samotný obsah je spochybniteľný – nikto nevie potvrdiť ani overiť, či je to pravda, a či naozaj bola informácia vôbec podaná alebo je to len konštrukcia diskutéra (?).

Pokiaľ nie je informácia verifikovaná, označená časom a priestorom jej vzniku s uvedením autora informácie nemožno  ju inak hodnotiť ako „OSOČOVANIE , KONŠPIRÁCIU  A ÚMYSELNÉ ŠKODENIE„. A to už nehovorím o tom, že k problémom súvisiacim s touto témou bola značná časť venovaná v správe a na konferencii boli detailne poskytnuté a vysvetlené kroky a postupy Predsedníctva súvisiace s týmito  problémami. Situácia vyústila do osobného osočovania, čo poškodilo priebeh celej konferencie. Uznanie si chyby od člena predsedníctva a verejné ospravedlnenie diskutérovi problém iba zmiernilo. Bola očakávaná i reakcia diskutéra, jeho ospravedlnenie za naozaj hlúpe argumenty, ktoré celý problém spustili .

Jednoznačne sa takými prejavmi v budúcnosti, bude zaoberať predsedníctvo a také konanie bude posudzovať ako úmyselné porušovanie stanov LERMAS s vyvodením patričných následkov.  Tu apelujem na  predsedov klubov, aby venovali zvýšenú pozornosť výberu zástupcu, ktorý má mandát hovoriť za celý klub. Z celej situácie nie je známe, či  zástupca klubu mal na také vyjadrenie mandát klubu alebo iba využil  prítomnosť  na osobné prezentovanie nepotvrdených informácií  a opakovane sa snažil škodiť a narúšať jednotu?

Pokiaľ sú akékoľvek poznatky a informácie  v kluboch, potom je potrebné to riešiť  okamžite ale s patričným postupom. Konferencia zvýraznila postavenie Rád odborností, a tak nič a nikomu nebráni  postúpiť akýkoľvek problém  na riešenia kompetentnému orgánu.

Našťastie to bol jediný rušivý moment a celá konferencia prebehla v pohode  a všetky predložené návrhy dokumentov a odporúčaní Predsedníctva boli schválené  absolútnou väčšinou delegátov.

Finančná stabilita, výška členských príspevkov

Práve dosť komplikovaná diskusia medzi LERMAS  a SNA  o nárokoch modelárov na zaslúženú časť Príspevku uznanému športu spôsobila, že pokiaľ nedostaneme  alikvotnú časť na vykrytie administratívnych činností v LERMAS, bude nevyhnutné naplniť náš účet  výberom zvýšeného členského príspevku.

Výška  členského pre rok 2019 nebola stanovená náhodne , je to iba príprava na možnosť finančne vykryť potreby ktoré poznáme a sú limitujúce pre našu činnosť ako športovej organizácie. Presný návrh výdavkov nájdete medzi dokumentmi z konferencie.

Dobrým riešením bude keď sa dohodneme na minimálnej výške zdrojov na účte , ktorý zabezpečí plnenie záväzkov v nasledujúcom roku. Potom výška členského bude len na doplnenie prostriedkov získaných z ostatných zdrojov . Tento rok aj vzhľadom na to, že už začiatkom roka musíme uhradiť poistku a poplatky za vedenie projektov  nemôžeme čakať . Viem , že sa to nezaobíde bez kritiky, či dokonca straty záujmu o členstvo niektorými modelármi. Chcem veriť, že výška členského v pomere k poskytovaným službám nie je nijako nadsadená. Stačí iba zmienka o poistke, licenciách , prostej evidencie všetkých športovcov – je to preukázateľné zvýšenie.

Nemám inú možnosť ako ponúknuť záruky, že takto získané peniaze budú používané transparentne. Kontrolu si môže vykonať každý sám preštudovaním reálneho stavu účtu. Taktiež je možné požiadať kontrolné orgány o preverenie akejkoľvek transakcie.

Pokiaľ získame aj spomínanú časť príspevku, zostane nám priestor na úvahy ako naložiť so získanými prostriedkami. Či ich použiť ako základ účtu do budúceho roku alebo časť z nich vieme použiť na podporu domácich súťaží pre mládež na ktoré zatiaľ LERMAS nemá zdroje.

Bolo by dobré aby si každý člen uvedomil, že každé oslabenie členskej základne sa negatívne prejaví v postavení a hodnotení celej organizácie . Pokiaľ je tu šanca na zmeny do budúcnosti stojí za úvahu, či nie je lepšie dať tomu šancu a počkať s každým rozhodnutím na dobu keď bude zrejmé, že inej cesty niet.

Aj keď zostala celá rada problémov nedoriešených dovolím si hodnotiť prvý rok ako úspešný.

Dosiahli sme toho dosť. Nemyslím predsedníctvo, ale celý LERMAS. Stačí detailne preštudovať výsledky súťaží a počet hodnotených miest, ale i počty všetkých domácich aktivít či naše pôsobenie v štruktúrach leteckých športov a leteckých organizácii. Vysoko je možné hodnotiť prácu sekretariátu  kde  bolo odvedené najväčšie množstvo práce ( licencie, funkčné registre športovcov, včas a v kvalite odovzdané podklady do výpočtu  príspevku na rok 2019 ale i mravenčia práca s prípravou pre financovania jednotlivých aktivít s množstvom zmlúv a výkazov). Tu je potrebné zdôrazniť, že  veľa komplikácii spôsobila nedôsledná a nedochvíľna práca  predsedov klubov. Veľmi by pomohlo, keby si tento stav uvedomili  a nesťažovali realizáciu jednotlivých úloh.

Osobne som rád, že kuvičími hlasmi, oznamované rozbroje medzi LE  a RA  modelármi sa neprejavili ani v náznakoch. Ba aj v dobe čiastočného oslabenia predsedníctva o jedného člena za LeM   nebol zaznamenaný pokus o zneužitie pomeru hlasov v predsedníctve v prospech druhej odbornosti.  Hodnotím to ako najlepší dôkaz spolupatričnosti oboch odborností.

Oceňujem zodpovedný prístup reprezentantov,  organizátorov domácich súťaží ale i všetkých aktívnych modelárov, ktorí svojou prácou dokázali zviditeľniť a propagovať letecko a raketomodelársky šport , nielen doma ale i v zahraničí.

Dlhé roky kritizovaná absencia a aktualizácia informácii o fungovaní modelárskej organizácie (ZMoS) sa podarilo odstrániť a dnes je možné najpodstatnejšie informácie získať návštevou našej stránky. Poskytnutie priebežných informácii o stave nášho spoločného účtu,  vytvára dobré vyhliadky pre posilňovanie dôvery  členov v prácu volených orgánov LERMAS. Možno viac by sa stránka mala použiť k propagácii bežných aktivít klubov .

Asi nikto nie je nadšený z toho, že vzťahy medzi LERMAS a ZMoS, či LERMAS  a  SNA nie sú na úrovni, ktorú by sme si želali a potrebovali pre napĺňanie nášho poslania.

Pre radového člena LERMAS  ( hlavne ak jeho priateľmi sú členovia miestneho aeroklubu), je komplikované až nemožné sa zorientovať a  zaujať jednoznačné stanovisko ).   Tu by malo platiť, že väčšiu váhu a presvedčivosť by mali mať informácie od tých ktorí rokovali, ktorí boli na zamestnaniach, ktorí svoje postoje a požiadavky vedia doložiť ratifikovanými zápismi, či inými vierohodnými dôkazmi.

Záverom mi dovoľte aby som ešte raz poďakoval všetkým aktívnym modelárom za podporu a pomoc a poprial Vám do nového roku všetko  najlepšie, veľa šťastia, zdravia, osobných , rodinných a pracovných úspechov. Verím, že spoločnou prácou sa nám podarí udržať náš šport, našu záľubu pri živote  aj v období zhoršujúcich sa podmienok a obmedzení. Jednota a súdržnosť nám  k tomu môžu výrazne pomôcť.

LETU  ZDAR

Predseda LERMAS

Ľubomír Krupár