Objavil sa názor, že nie je potrebné vstupovať do LERMAS a pre modelára je výhodnejšie zaplatiť nižšie členské v ZMoS ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Je to iba navonok tak, lebo členské je potrebné posudzovať podľa toho aké benefity z neho získam. Vytvorením LERMAS a odmietnutím našej ponuky aby sa LERMAS stal členom ZMoS ako športová organizácia   ostatnými odbornosťami, sa dosiahol terajší stav :

  •  zotrvanie Leteckých a Raketových modelárov v ZMoS je iba prejavom ich solidarity  k ostatným odbornostiam
  • udržanie  si nároku na časť hodnoty spoločného majetku, ktorí modelári „ zdedili“ od predchádzajúcich organizácii ( Zväzarm, ZTŠČ )
  • dokonca , vyberanie členského do športovcov, ktorí sú zároveň organizovaní v Národnom Športovom Zväze inou športovou organizáciou, je v rozpore so zákonom o športe.

ZMoS neposkytuje pre Leteckých a Raketových modelárov žiadne služby.  Člen ZMoS nemá garantované poistenie škôd spôsobených prevádzkou modelu, nemá splnené potrebné podmienky na účasť na súťažiach ( potrebná registrácia).  Ani ich nemôže organizovať. Nemá možnosť získať akúkoľvek finančnú podporu za prácu s mládežou a nevie a nemôže si uplatňovať nárok za prácu s talentovanou mládežou .

 Už dnes je preferovaná požiadavka na organizátorov všetkých modelárskych aktivít, aby na nich lietali len modelári, ktorí sú registrovaní a  majú poistku . Postupne je možné očakávať aj povinnosť registrácie väčších  modelov .  Bude teda na zvážení organizátorov, či si vezmú na zodpovednosť riešenie  možných následkov vzniku škodových udalostí a ich následkov . Na organizovanie verejného podujatia  sa vzťahuje  celá rada legislatívnych noriem a v každej je vyžadované zodpovedné posudzovanie Bezpečnosti pri lietaní s modelmi .

Dodržiavanie týchto pravidiel bude determinovať aj  ochotu štátnych orgánov   modelárom vytvárať vhodné podmienky pre ich činnosť.

Jednorazové poistenie na akciu je v ponuke LERMAS. Je teda na zvážení každého, čo je výhodnejšie

– mať poistku na celý rok  a ostatné benefity poskytované LERMAS alebo

– riešiť  akciu od akcie.

Je snahou všetkých športov budovať silnú a jednotnú členskú základňu, lebo iba tá umožňuje vytvárať podmienky na prácu s mládežou ,obzvlášť na prácu s talentovanou mládežou, ktorá jediná môže byť zárukou budúcich úspechov daného športu. Neverím, že existuje modelár, ktorý lieta na klubovom letisku, a nepoteší ho  informácia , že na tom istom letisku sa naučil lietať a lieta modelár, ktorý doniesol medailu z MS. Keby nebolo tej spolupatričnosti , klubovej jednoty, neboli by letiská nebolo by priestoru kde sa môžu rodiť budúci reprezentanti. Preto tak razantne v LERMAS ,odmietame teórie o umelom oddelení súťažných a voľno časových aktivít. Aj štvornásobný majster sveta pri prvom vzlete ešte netrénoval na majstrovstvá.

Table of Contents