Aký je skutočný stav vzťahov medzi SNA a LERMAS ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Prijatím zákona o športe ( 440/2016) boli Leteckí a Raketoví modelári postavení pred problém, ako si udržať prístup k Príspevku pre uznaný šport. Vzniklo iba jediné riešenie a tým bolo stať sa členom Národného Športového Zväzu ( Ďalej len NŠZ) ,ktorým v tej dobe už bol  SNA .  Nemal všetky dokumenty pripravené na prijatie nového „ člena“ ale bol poskytnutý prísľub, že sa tak stane na nadchádzajúcej konferencií. Mali sme mať dvoch členov v Prezídiu,  a systém delegátov mal zohľadňovať nie iba počty ale aj teritoriálnu pôsobnosť a hlavne výsledky súťaží. Samostatne sa mali do jednať podmienky a postupy delenia Príspevku, podľa zásady  „ ZÁSLUHOVOSTI“.  Presne tak ako to hovorí základný vzorec výpočtu samotného príspevku.

Žiaľ , ako náhle sa otvorila otázka peňazí, skončila komunikácia . Základným problémom je skutočnosť, že členská základňa SNA odmieta fakt, že pokiaľ chcú byť NŠZ musia spĺňať všetky podmienky definované zákonom o športe- teda nie iba členstvo vo FAI ale výlučné zastupovanie všetkých leteckých športov v podmienkach SR. Odmietajú možnosť, že postavenie NŠZ nie je večné a neodvolateľné . Až smiešne vyzerajú ich argumenty, že by ich členská základňa nesúhlasila  s akoukoľvek zmenou. Ale  o tom predsa rozhoduje  ministerstvo , či žiadateľ spĺňa podmienky aby bol vyhlásený za NŠZ.

Mrzí nás, že nie sú ochotní akceptovať fakt, že modelári si vždy udržiavali dobré výsledky a s tými prišli  do NŠZ. Naozaj je nad rámec kompetencií LERMAS hodnotiť prečo odvetvia leteckých športov tvoriacich SNA nemajú až také dobré výsledky, no je zrejmé, že to  nie je krátkodobá záležitosť ale dlhodobá tendencia. A je len ťažko uveriteľné, že príčinou bol iba nedostatok financií. Preto je oprávnená naša obava, či použitie časti príspevku, ktorý sme do SNA priniesli my, modelári, má akúkoľvek šancu zmeniť tento stav. Alebo to skončí tak ako doteraz –  peniaze sa minú a výsledky ?  Pod financovanie našich športových aktivít  ohrozí výšku budúcich príspevkov a ako celok začne upadať taký NŠZ.

Je to ako s výmenou jedného článku v poškodenom akumulátore. Na chvíľu sa jeho výkon, kapacita ,zlepší a za chvíľu je na tom horšie ako pred výmenou. Ten nový článok však bude úplne zničený- on dodával to čo ostatné nevládali a skratoval sa.

 Nakoľko SNA  neplní len úlohy v oblasti športu, považuje LERMAS, za rozumné vytvoriť zastrešujúcu organizáciu  – NŠZ pre všetky letecké športy, Zväz ktorý bude mať iba úlohu organizovania športových aktivít s cieľom podporovať a pripravovať reprezentantov SR v oblastí leteckých športov . Toto riešenie nám priamo ponúkla Hlavná kontrolórka športu.

Vytvorenie takej organizácie nemá za cieľ spretrhať väzby s ostatnými organizáciami , ale vytvoriť spravodlivé podmienky pre všetkých leteckých športovcov. Ostatné činnosti ( komerčné aktivity v oblasti výcviku, poskytovanie služieb pre prípravu pilotov armáde , požičiavanie lietadiel a pod.) ako i plnenie si úloh plynúcich z poverenia  DÚ ostanú v pôsobností terajších organizácii.

Celý problém je teda v tom, že SNA nemá iné zdroje a keby sa vytvoril systém finančnej podpory pre všeobecné letectvo, je reálne, že by bolo možné oveľa jednoduchšie dosiahnuť akúkoľvek dohodu. SNA mal možnosť ( historickú šancu) sfunkčniť NŠZ, ale  odmietol možnosť na  úpravu svojich stanov tak, aby vyhovovali ostatným odvetviam uznaného športu. V takom prípade je  iba možnosť  – taký NŠZ vytvoriť.

To však nič nemení na skutočnosti, že LERMAS bude stále v každej  leteckej organizácii vidieť partnera a priateľa. História od roku 1920 až po dnes nás zaväzuje – Modelári vždy boli v družnom vzťahu so všetkými „ LETCAMI“ bez rozdielu, či lietali na drevených lietadlách, s  motorom, či bez neho, rogalách, padákoch, či na iných leteckých športových zariadeniach.  No odmietame všetky snahy o podmanenie si modelárov , mentorovanie a využívanie ich výsledkov. Je nám jasné, že nákladovosť každého leteckého športu je iná, ale …

Modelári nemôžu niesť zodpovednosť za súčasný stav materiálneho a finančného  zabezpečenia tých odvetví leteckých športov, ktoré tvoria SNA. S tým ako naložili so svojim leteckým parkom , ktorý obdŕžali  pri delení republiky ,ako naložili s peniazmi, ktoré dostali za rôzne služby pre MO , sa musia vysporiadať sami. Pre nás je ťažko „ stráviteľná ich argumentácia, že aby sa  mohli zúčastniť započítavanej súťaže, musia sa za tisíce EUR požičiavať lietadla. Chýba tam dlhodobo jasná koncepcia a jasný cieľ pre ich ďalšie fungovanie z ktorej by bolo možné zistiť, že terajšie aktivity z niečoho vychádzajú a niekam smerujú. Faktom je, že modelári nie sú osamotení v požiadavkách na spravodlivé postavenie v NŠZ . Ba naopak okrem pôvodných členov SNA  všetky organizácie združujúce ostatné odvetvia leteckých športov  majú na postavenie NŠZ iný názor. Početne to vyzerá tak, že proti SNA je 900 členov LERMAS, 1300 členov LAA , 700členov SFUL a 300 členov SLA.

Table of Contents