Aký je rozdiel medzi príspevkom pre talentovanú mládež a príspevkom pre mládež do 23 rokov ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Zákon č.440/2015 definuje mládež v §3, bod n – Mládežou športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zúčastneného v súťaži, do skončenia súťažného obdobia, v ktorom dovŕšil 23 rokov veku

Talentovaní športovci sú definovaní v §4, bod 5 – Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.

Ak hovoríme o príspevku pre mládež ( účel športu mládeže s jeho príslušnosťou ), tak časť tohoto príspevku prináleží každému klubu, kde je športovec do 23 rokov registrovaný a splnil podmienku účasti aspoň 3 súťaží , ktorú zorganizovala športová organizácia, kde je člen registrovaný. Pre uznanie účasti na takejto súťaži musí aj organizátor súťaže splniť podmienky:

  • súťaž musí byť zapísaná v kalendári súťaží LERMAS
  • do kalendára k príslušnej súťaži musia byť vložené propozície a výsledková listina, ktoré zodpovedajú definovanému vzoru dokumentov

O podmienkach prijatia do zoznamu talentovanej mládeže pojednáva Smernica SNA o talentovanej mládeži a Smernica S-002 LERMAS. Zoznam talentovanej mládeže sa musí aktualizovať každý rok. S talentovaným športovcom je uzatváraná zmluva, ktorá je platná do dátumu vyznačeného na zmluve.

Table of Contents