Poistenie

Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG pre poistenie činnosti členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti.

Poistná zmluva je dostupná z tohoto odkazu.

Súčasťou poistnej zmluvy sú aj Všeobecné poistné podmienky  spoločnosti Kooperatíva a.s. VIG

Pre predsedov klubov, organizátorov a usporiadateľov súťaží a iných verejných podujatí a individuálnych členov prinášame manuál, ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Pre nečlenov o.z. je možné pripoistenie pre jednotlivé akcie osobitne. (10€ na akciu/osobu).

V prípade, že na Vašich akciách sa zúčastnia nečlenovia alebo zahraniční účastníci je potrebné najmenej 24 hodín pred konaním podujatia doručiť vyplnené tlačivo pre nečlenov o.z. alebo tlačivo pre zahraničných účastníkov. Kontaktné údaje sú uvedené v manuále na poslednej strane.

Pre potreby dokladovania zmluvy v zahraničí alebo pre zahraničného účastníka je k dispozícii preklad poistnej zmluvy a potvrdenie o preklade autorizovaným prekladateľom.

Predchádzajúca stránka: Stanovy