Domov

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LeRMAS - Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LeRMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

Medzi hlavné úlohy združenia patrí:

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí. 

USTANOVUJÚCA KONFERENCIA ZDRUŽENIA

Na základe rozhodnutia prípravného výboru asociácie LERMAS sa uskutoční ustanovujúca konferencia združenia podľa nasledovného návrhu programu konferencie:

Program ustanovujúcej konferencie LERMAS
1. Voľba zapisovateľa
2. Voľba mandátovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy programu konferencie
5. Schválenie programu konferencie
6. Voľba pracovného predsedníctva
7. Voľba návrhovej komisie
8. Voľba overovateľov zápisnice
9. Stanovy asociácie – zmeny a doplnenia - diskusia
10. Schválenie stanov asociácie
11. Voľba rady odborností (osobitne Le a osobitne Ra)
12. Voľby predsedu rady Le a Ra (osobitne Le a osobitne Ra)
13. Voľba členov predsedníctva
14. Voľba predsedu a podpredsedu asociácie
15. Návrh na zloženie sekretariátu a voľba pracovníkov sekretariátu
16. Voľby členov kontrolnej a revíznej komisie (predseda,2 členovia)
17. Voľba kandidátov do Prezídia SNA
18. Voľba členov subkomisie CIAM FAI
19. Návrh na stanovenie výšky členského poplatku, schválenie
20. Predloženie a schválenie plánu práce LERMAS na rok 2018
21. Diskusia
22. Návrh uznesenia a jeho schválenie (návrhová komisia)

Podrobné pokyny pre delegátov boli zaslané predsedom kubov a individuálnym členom. O výsledkoch konferencie prinesieme zápis z konferencie v zmysle stanov združenia.

Nasledujúca stránka: Ako sa stať členom