Informačný systém športu - dôležitá informácia

Vážení páni predsedovia klubov , individuálni členovia,
 
Ministerstvu školstva SR sa po dlhšej dobe podarilo uviesť do prevádzky Informačný systém športu vo verzii, ktorá je plne funkčná. Momentálne SNA je vo fáze registrácie ako národný športový zväz.V tejto súvislosti by som Vás rád oslovil s požiadavkou na aktualizáciu evidencie Vašich členov a individuálnych členov.

 


IS športu bude prepojený s centrálnym registrom obyvateľstva, kde dôjde so spárovaním osoby len ak  sú zadané nasledovné údaje:

·         meno
·         priezvisko
·         dátum narodenia
·         ulica
·         číslo orientačné
·         číslo popisné
·         PSČ
·         mesto
·         rodné číslo
V prípade, že nie je uvedený niektorý z týchto údajov, športovec nemôže byť zaradený do IS. (systém je nastavený tak, že nedovolí pokračovať v zadávaní údajov).  Tým, že športovec nebude zaradený do IS, na jeho meno nemôže byť čerpaná akákoľvek dotácia zo štátu a ani sa nemôže aktívne zúčastňovať súťaží, na ktoré bola použitá dotácia.

Nový IS športu je nastavený tak, že členskú základňu si bude aj LERMAS zadávať samostatne a zároveň bude údaje aktualizovať. Tento proces nás čaká v horizonte niekoľkých mesiacov. Do tej doby by bolo dobré, ak si zaktualizujete údaje o Vašich členoch.  Veľkosť členskej  základne športového zväzu je jednou z premenných pri výpočte dotácií na šport. V prípade neochoty s poskytnutím r.č. informujte prosím Vášho člena na to, že ak nebude zaradený do IS, nemôže v budúcnosti poberať žiadnu dotáciu, ani sa zúčastniť hromadnej športovej akcie, na ktorú boli poskytnuté prostriedky zo ŠR. Nutné je aj číslo popisné, ak bolo pridelené, je uvedené v Občianskom preukaze.

Všetky tieto požiadavky vychádzajú zo zákona o športe, ktorý tak my ako aj MŠ musíme dodržiavať.
V najbližších dňoch preto obdržíte nový zoznam členov Vášho klubu (prípadne evidenčný list individuálneho člena), tak ako je uvedený v registri LERMAS. Požiadam Vás o kontrolu a aktualizáciu uvedených údajov. V prípade, že sa v zozname vyskytnú chyby (nesprávne vyplnené údaje, skratky miest, nesprávne PSČ  a podobne) budem Vám tieto zoznamy stále vracať až do momentu odstránenia chýb.

S pozdravom

Attila Csontos
sekretár LERMAS


Návrat
mar 30, 2018 Kategória: General Publikované: acsontos
Nasledujúca stránka: Ako sa stať členom