Úhrada členských príspevkov 2024

Vážený predseda/predsedkyňa klubu

Výška členských príspevkov sa nemení a ostáva na rovnakej úrovni ako doposiaľ:

 • žiak a junior do veku 18 rokov5 euro
 • senior od 19 do 70 rokov25 euro
 • senior od 71 rokov10 euro
 • individuálny člen od 18 rokov50 euro

Poznámka: Ak žiak alebo junior dosiahne kedykoľvek v kalendárnom roku 18 rokov, už sa na neho vzťahuje zvýšená sadzba členského. A ak senior dosiahne kedykoľvek v kalendárnom roku 71 rokov, už sa na neho vzťahuje znížená sadzba členského. To samozrejme neplatí pre individuálnych členov.

Pre správne stanovenie výšky členského pre klub je potrebné aby ste skontrolovali zoznam svojich členov a klubové údaje v informačnom systéme LERMAS:

https://lermas.sport-info.sk/kluby/

 1. skontrolujte (prípadne si opravte) údaje klubu v ľavom menu – Klubové údaje. Názov klubu musí byť rovnaký ako ho máte na výpise zo štatistického úradu – doklad o pridelení IČO.
 2. skontrolujte (opravte, doplne) údaje členov, ktorí sú (budú) registrovaní v LERMAS – ľavé menu Členovia. U mládeže, športových odborníkov, reprezentantov  je povinnosť vyplniť rodné číslo. 
 3. Neoznačujte žiadneho športovca ako talentovaná mládež, zmluvy z predchádzajúceho roku končia platnost 31.12. a budú uzatvárané nové zmluvy. Ak je člen označený ako talentovaný športovec, tak toto označenie zrušte a dátum zmažte (v poli Talentovaný športovec od /dátum/).
 4. Veľký dôraz je potrebné dať na uvedenie správnej adresy a to hlavne presný názov ulice, súpisné a orientačné číslo, mesto, okres a PSČ. 
 5. Nového člena pridáte kliknutím na zelené tlačidlo “+” (plus v zelenom krúžku)  v menu  Členovia.
 6. V prípade, že nejaký Váš doterajší člen už nebude naďalej členom LERMAS, tak ho prosím nevymazávajte, ale vyplňte mu políčko „Koniec činnosti“, tým pádom sa dostane do archívu členov LERMAS. V budúcnosti tak bude možné jeho údaje ľahko obnoviť (ak opätovne prejaví záujem o členstvo u Vás alebo v inom klube).
 7. Neplatného člena zmažete tým, že si kliknete na meno člena a úplne dole nájdete pole Mazanie záznamu a vyberiete Zmazať záznam. Potom kliknete na Odoslať. POZOR – táto akcia je nevratná a preto ju použite len v prípade ak ste práve pridali omylom nesprávneho člena ako nového!
 8. Ak zadávate u členov a v údajoch klubu čísla účtov tak ich zadávajte do poľa Bankový účet – sponzorský príspevok (NIE do poľa Bankový účet – dotácie štátneho rozpočtu) – platí to aj pre klubové údaje aj pre údaje členov.
 9. Pre individuálnych členov – platia údaje, ktoré sú v súčasnosti uvedené v Informačnom systéme LERMAS. Pokiaľ došlo v priebehu roka k zmene vašich osobných údajov (napr. zmena bydliska) je potrebné túto zmenu oznámiť sekretariátu prostredníctvom emailu. V prípade, že nedošlo k žiadnej zmene, tak toto tiež oznámte emailom na sekretariát LERMAS. Následne Vám bude vystavená faktúra za členstvo.

Členské príspevky je potrebné uhradiť do 15.2. V prípade, že členské nebude uhradené do tohto dátumu, tak podľa platných Stanov LERMAS členstvo zanikne, bod 5.4.1.5 členstvo zaniká nezaplatením členského príspevku. Klub a jeho členovia a individuálni členovia budú následne vymazaný z databázy LERMAS a zaniknú im FAI licencie.

Z tohto dôvodu Vás žiadam o kontrolu a doplnenie členskej základne najneskôr do 22.1. Následne  odošlite sekretariátu e-mail, že máte aktualizované údaje a na základe tejto informácie Vám vystaví faktúru za členstvo.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte sekretariát.

Andrej Molčányi
Sekretariát LERMAS