Zápisnica z elektronickej konferencie LERMAS 2023-06

Zverejňujeme odkaz na zápisnicu z elektronickej konferencie LERMAS 2023-06.

Sprievodné doumenty k zápisu sú dostupné taktiež na nasledujúcich odkazoch.

Správa predsedu LERMAS za rok 2022

Správa predsedu LeM za rok 2022

Správa predsedu RaM za rok 2022

Správy trénerov LERMAS za rok 2022

Správa o činnosti sekretariátu za rok 2022

Stanovy budú zverejnené po ich overení na Ministerstve vnútra