Zápis z Pracovného rokovania štatutárov SNA, LAA a LERMAS  25.4.2023

Téma :  Vytvorenie Strešnej organizácie NŠZ pre letecké športy

Zúčastnení: Miroslav Gábor, Ľubomír Krupár, Miroslav Jančiar, Marcela Nagyová

Štatutári  jednotlivých športových zväzov prerokovali   danú problematiku a dohodli sa :

 1. Nové nastavenie Národného športového zväzu bude orientované na vytvorenie strešnej organizácie  s cieľom pokryť športové aktivity všetkých odvetví leteckého športu
 2. Na kreovaní strešnej organizácie sa budú podieľať tri športové organizácie, ktoré majú zastúpenie v súčasnom NŠZ 
 3. V stanovách nového NŠZ budú stanovené podmienky na prijímanie ďalších športových zväzov, športových organizácii  a individuálnych členov.  
 4. Najvyšší orgán –  „Konferencia“ po 10 zástupcov zo súčasných troch športových organizácií (30 delegátov) . Počty  sa budú upravovať podľa  reálneho stavu prijímania  ďalších  členov.
 5. Najvyšší výkonný (riadiaci) orgán – „Prezídium“ po dvoch členoch zo súčasných troch športových organizácií (6).
 6. Kontrolór – schopná a zorientovaná osoba spĺňajúca požiadavky zákona 440/2016 ,   môže byť členom KRK
 7. KRK – po jednom zástupcovi  zo súčasných troch športových organizácií (3)
 8. Zastúpenie pred FAI – ak to nebude v rozpore zo zákonom o športe, zastupujúcou organizáciou v riadiacom orgáne FAI  by zostalo  SNA. Oblasti riadenia jednotlivých športových odvetví , tak ako sú vytvorené vo  FAI- športové komisie prevezmú jednotlivé Zväzy. Vzťah zástupcov jednotlivých športových odvetví ( delegátov) a kompetencie jednotlivých zväzov k orgánom  NŠZ budú popísané v stanovách  alebo v inom dokumente ( štatút, organizačný poriadok a pod.)
 9.  Názov Strešnej organizácie – zostáva zatiaľ  otvorený. Bude sa tvoriť  aj podľa toho, ako sa uplatní predchádzajúci bod- zastupovanie pred FAI
 10.  Sídlo bude sa hľadať najvhodnejšie riešenie  – nemala by to byť schránková firma, (malý a dôstojný stánok NŠZ, určený na prezentáciu a reprezentáciu NŠZ, archiváciu dokumentácie a iné ) 
 11.  Účastníci sa dohodli, že samostatne ( podľa možnosti čo najskôr) je potrebné  zrealizovať ďalšie stretnutie aj s účasťou administratívnych  pracovníkov súčasného NŠZ (pani Nagyová , pani Sekerková  a pán Csontos ).  

Žilina dňa 25.4.2023