Rokovanie zástupcov športových zväzov na NŠZ – SNA

Dňa 14.2.2022 na podnet prezidenta SNA bolo vykonané rokovanie so zástupcami športových zväzov zastúpených v NŠZ.

Rokovania sa zúčastnili :   

za SNA   :M.Gábor, J. Filus. a p. M.Nagyová

Za LAA  :  M. Jančiar  a p. Sekerková

Za LERMAS   : Ľ.Krupár a J.Drmla

Hlavný dôvod rokovania bola naša opakovana výzva o potrebe  začať diskusiu o novom usporiadaní NŠZ, ktoré , tak ako sme to opakovane spolu  s LAA predkladali na MŠ a hlavnej kontrolórke športu .

Samotnému bodu rokovania o tomto probléme predchádzala informácia p. Nagyovej o rozsahu všetkých kompetencií NŠZ (teda povinnosti vedenia agendy, prehľadov registrácii a pod….. ). Informácia  poslúžila k získaniu celkového prehľadu aj o nových postupoch, ktoré vojdú do platnosti po prijatí novely zákona o športe.

K bodu zmeny postavenia NŠZ (vytvoreniu strešnej organizácie leteckých športov ) zástupcovia SNA očakávali  konkrétne organizačné, štrukturálne a kompetenčné návrhy. Vysvetlili sme, že  cieľom LERMAS  a LAA bolo  a je otvoriť diskusiu o tomto probléme a jednotlivé riešenia  vzídu až  z prednesených  návrhov. Preto očakávať konkrétne odpovede, kto bude riešiť sekretariát, a aké bude zastúpenie jednotlivých  športových organizácii v NŠZ je predčasné.

Pripomenuli sme, že o diskusiu žiadame  od samého začiatku vstupu našich organizácii do SNA. Podkladov o tom, čo sme napadali, čo navrhovali a čo požadovali je na SNA dostatok. Nakoniec i podania  hlavnej kontrolórke športu a jej stanovísk, ktoré dodnes neboli všetky ,akceptované sú na SNA dostupné. 

Na základe týchto argumentov bolo dohodnuté, že na najbližšej konferencii SNA bude ustanovená pracovná skupina na komplexnú úpravu stanov NŠZ. Zároveň bolo dohodnuté, že táto skupina pripraví podmienky členstva pre akúkoľvek športovú organizáciu pôsobiacu v oblasti športového letectva na Slovensku. Na otázku po.Gabora, čo bude ak to konferencia neschváli sme reagovali stroho – potom prestaneme hľadať ústretové riešenia a v konečnom dôsledku je možné, že tým zanikne NŠZ pre letecké športy.

Ľubomír Krupár, predseda LERMAS