UVOLŇOVANIE OPATRENÍ V ŠPORTE – upresnenie

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia, organizátori podujatí,

V súvislosti s predchádzajúcim emailom predsedníctva by som Vám dal do pozornosti vyhlášku č.208, ktorá upravuje organizovanie hromadných podujatí (HP), medzi iným aj športových.

Celé znenie vyhlášky nájdete na tomto odkaze

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_208.pdf

Pre organizátorov súťaží sú dôležité najmä:

 • § 1 Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam
 • § 2 Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí
 • § 5 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru
 • § 7 Spoločné ustanovenia

Vypichnem len niektoré dôležité momenty – týkajúce sa práve nášho leteckého športu (samozrejme je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia vyhlášky a riadiť sa aj podľa športového COVID automatu – viď odkaz dole a podľa obecného COVID automatu https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ – tu zistíte, do akého stupňa varovania, ostražitosti alebo monitoringu je zaradený váš okres).

Účastníci súťaže – športovci, organizačné štáby, rozhodcovia (vo väčšine okresov – treba vždy sledovať národný COVID Automat)

  • organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.
  • exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

Obecenstvo – diváci (teda tí čo nešportujú, neorganizujú, nerozhodcujú a pod)

  • organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania
  • hromadné podujatia v územných obvodoch okresov v II., III. a IV. stupni varovania COVID AUTOMAT-u musia prebiehať bez obecenstva; to neplatí, ak organizátor podujatia zabezpečí splnenie podmienok podľa odseku 10 (hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 12 hodín,)
  • organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,

Stravovanie, nápoje

  • organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,

Nahradenie testov potvrdením o očkovaní, účasť osôb pod 10 rokov.

  • Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
   • a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
   • b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
   • c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
   • d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
   • e) ide o osobu do 10 rokov veku

Je potrebné si uvedomiť, že kedykoľvek počas podujatia Vás môžu navštíviť pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva, a ďalšie osoby, ktoré majú oprávnenie na kontrolu. V prípade nedodržania opatrení hrozí aj pokuta, a samozrejme v prípade, že by podujatie bolo ďalším zdrojom šírenia epidémie (za podmienky zistenia nedodržania vyhlášky) ďalšie šetrenie, ktoré skončí nepríjemne nielen pre Váš klub, ale aj pre LERMAS a národný športový zväz.

Buďte zdraví a opatrní !