Uvolňovanie opatrení v športe

Vážení predsedovia klubov a individuálni členovia.

Postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu korona vírusu, dochádza k znovuotváraniu športovísk a umožňuje podľa druhu športu organizovať aj súťaže. Pri usporiadavaní súťaží je potrebné sa riadiť platnými nariadeniami hlavného hygienika. Nakoľko protiepidemiologické opatrenia pre každý stupeň varovania sú iné, odporúčame pre rýchle zorientovanie používať športový covid automat https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov. Názov športu je potrebné zadať „letecké športy“. Tento covid automat Vás rýchlo zorientuje v podmienkach pre vykonávanie tréningu a usporiadavanie súťaže vo vašom okrese.

Plán športovej činnosti sa riadi kalendárom LERMAS zverejneným na stránke https://kalendar.lermas.sk/events. Pokiaľ sa rozhodnete pre preloženie termínu konania súťaže, je potrebné o túto zmenu požiadať príslušného trénera ketegórie-í. Až po odsúhlasení bude zmena zapracovaná do kalendára. Chceme usporiadavateľov súťaží upozorniť na dodržiavanie termínov na vkladanie propozícii a výsledkových listín do kalendára súťaži. V prípade propozícií je to najneskôr 10 dní pred konaním súťaže a výsledkovú listinu je potrebné uložiť do kalendára do 15 dní od konania súťaže. Chceme taktiež upozorniť na dodržiavanie potrebného obsahu propozícií a výsledkovej listiny. Dodržiavanie týchto termínov ako aj obsahu propozícii a výsledkovej listiny je dôležité  pre priznaný príspevok športu mládeže s jeho príslušnosťou.

Prosíme aby ste v maximálnej možnej miere zostali pri usporiadavaní súťaží obozretní a dodržiavali zásady protiepidemiologických opatrení.

Predsedníctvo LERMAS