Výzva predsedníctva pred konaním E-konferencie

Modelári, priatelia,

Už relatívne dlho nás v našich životoch ovplyvňuje pandémia a opatrenia, ktoré sú na jej elimináciu prijímané. Modelárčenie je voľno časová  , športová aktivita, ktorá iste nie je tým limitujúcim prvkom v živote spoločnosti. To však neznamená, že to prijmeme ako definitívu a podarí sa nám udržať záujem každého modelára o stav a rozvoj nášho športu. História nás učí, že ľudstvo prekonalo  nejednu epidémiu, ba naopak z každej vyšlo ponaučené a pripravenejšie. Verím, že takto to bude aj teraz.

Nie je potrebné zdôrazňovať, že LERMAS  sa nachádza  na pomyselnej hranici svojho vývoja, ktorá je limitovaná:

  • Snahou Európskej Únie o reguláciu prevádzky bezpilotných prostriedkov ,konkrétne  vydaním nových nariadení EP ( 1139/2018, 945/2019, 947/2019…) .
  • Stále prebiehajúcim snažením LERMAS dosiahnuť pre organizovaných modelárov plnohodnotné členstvo v pôsobnosti SR pri dôslednom dodržiavaní zákona 440/2015 ( zákon o športe)
  • Opakované pokusy na trieštenie jednoty AERO MODELÁROV bez dôsledného zváženia možných dopadov na celé organizované modelárstvo v SR
  • Všeobecným trendom pri riešení problematiky práce a motivácie mládeže v podmienkach informačných technológii a množstva iných ponúkaných aktivít pre deti a mládež.
  • V neposlednej rade je to nepriaznivá situácia okolo spomínanej pandémie, ktorá zabrzdila pripravované aktivity a riešenia, pripravené Predsedníctvom v úzkej súčinnosti s Radami, kontrolórmi a sekretariátom.

Aj keď sme zaznamenali snahu jednotlivcov zaistiť im prístup k pripravovaným riešenia, podkladom spracovaným na rokovania, ako i návrhom na razantný postup – rozhodli sme takýto spôsob, ktorý využíva súkromné stránky a diskusné fóra  nepodporovať, pretože taký postup by mohol mať skôr negatívny dopad a z taktického hľadiska by do istej miery negoval možné výsledky. Predsedníctvo zatiaľ prísne dodržiava líniu presadzovania prijateľných podmienok pre prácu modelárov a prípravu postavenia LERMAS v zmysle čl.16 nariadenia EP 947/2019.  Potrebné a zverejniteľné doklady a materiály boli vždy sprístupnené na našej stránke a FB. Viac bude uvedené s konkrétnymi údajmi v správe o činnosti na nadchádzajúcu konferenciu.

Konferencia, ktorú v zmysle zákona musíme zvolať je hlavným dôvodom, pre čo Vás takto oslovujeme. Konferencia  môže byť iba elektronická a tu je potrebné aktivizovať celú členskú základňu aby sa do prípravy zapojilo čo najviac ľudí. Hlavným  cieľom  tohoročnej konferencie bude schválenie tých najzákladnejších materiálov,  voľba funkcionárov a potvrdenie smerovania LERMAS pre nadchádzajúce rokovania o zmenách legislatívy (  Letecký zákon 143/1998 a zákon o športe  440/2015 ).

Veľa z pripravovaných materiálov vychádza z platných dokumentov FAI, prešlo pripomienkovaním v Radách odborností, ale  stále je tu možnosť, že bude potreba ich dopĺňať a modernizovať.  Je asi potrebné sa zmieriť s tým, že žiadny dokument, pripravovaný po nejaký čas nie je úplne dokonalý v dobe jeho schvaľovania. Preto očakávame, že budú prijaté ako „ OTVORENÉ   DOKUMENTY“ s možnosťou ich dopĺňania a zmeny.

K tomu bude vytvorená širšia pracovná skupina, ktorá bude v priebehu budúceho roka zhromažďovať pripomienky a návrhy  ( tak ako sme to dokázali pri novele stanov), budú  prejedané na , verím, že už  na konferencii s priamou účasťou delegátov, a schválené.

Preto Vás priatelia žiadam, aby ste vydržali a napli všetky svoje sily a schopnosti aby sme tieto procesy zvládli a mali v rukách argument, ktorý by nám umožňoval  presadzovať všetky požiadavky a návrhy pre vytvorenie a udržanie vhodných podmienok pre našu činnosť a rozvoj práce s mládežou, ktorá by mala byť našou hlavnou devízou v podmienkach leteckých športov. Nie je potreba nič mimoriadneho, len pružne reagovať na zasielané materiály a tak aby sme mohli plynule pripravovať ich schvaľovanie . Poprosím práve Predsedov klubov aby tento nápor vydržali a ostatných členov aby im v ich práci pomohli. Týka sa to nás všetkých. Robíme to pre seba. To čo sa nepodarí teraz, bude  problematické to dosiahnuť v ďalšom období.  Záruku úspechu nemáme vopred istú, no platí, NIČ  NÁM NEBRÁNI  SA  O TO  POKÚSIŤ .

Doterajšie výsledky nás k tomu zaväzujú. Nie sú to len vynikajúce športové výsledky našich reprezentantov, trénerov, športovcov, delegátov, ale i vydobytie  miesta a postavenia  pre LERMAS v rámci športového letectva , uznanie  a ocenenie jeho práce na poli rozvoja bezpečnosti a výchovy k nej všetkých svojich členov. Tu len spomeniem, že LERMAS je už dnes:

  • riadnym členom Výboru Stálej Medzirezortnej Komisie (V-SMK) na riadenie a využívanie vzdušného priestoru,
  • riadnym členom pracovnej skupiny pre novelu legislatívy v oblasti športového letectva,
  • pravidelne pozývaným účastníkom  rokovaní, konferencii a porád organizovaných k bezpečnosti leteckej prevádzky a správy vzdušného priestoru.

Na záver Vám i Vašim blízkym prajeme pevné zdravie  a všetko najlepšie do ďalších dní.

Za Predsedníctvo LERMAS

Ľubomír Krupár