Možnost prenájmu pôdy pre modelárske plochy

Vážení predsedovia klubov.

Pred týždňom prebehlo rokovanie na ministerstve poľnohospodárstva ohľadom možnosti prenájmu pôdy LERMAS o.s., za účelom prevádzky klubov.

Dostali sme pozvanie zúčastniť sa pozemkových úprav s možnosťou prenájmu pôdy vlastnenej alebo spravovanej Slovenským pozemkovým fondom.

Ak máte záujem, treba sa obratom nahlásiť na sekretariat () , posledný termín je 21.9.2020.

Predbežné podmienky plocha TTP, TP, OP. Pri OP budú pravidlá o obrábaní.

Čo sa veľkosti týka treba uvažovať o 1-2 ha, dosť podmieňovali prenájom funkčnými krúžkami s deťmi. /Kluby s aktívnymi krúžkami budú mať prednosť/. Pre budovanie modelárskych plôch sú nám naklonení, samozrejme za určitých pravidiel.

Vhodnosť plochy si bude musieť vybrať klub, orientáciu, sklon, … .

Akékoľvek otázky smerujte priamo na predsedu rady Lem. ()

Upozorňujem, bude to za úhradu a určite bude treba zložiť depozit  na sanovanie plochy, ak by sa klub o ňu nestaral.

Pre špekulantov uvádzam,  že bude vylúčené dať uvedenú pôdu do podnájmu… .

Sme na začiatku rokovaní a bez spolupráce s klubmi nedocielime nič. Preto poprosím predsedov klubov primerane zvážiť ponuku a príslušne reagovať.

 

Oto Šátek

Predseda rady LeM LERMAS