Zadávanie súťaží v roku 2020

Vážení predsedovia klubov a individuálni členovia,

na základe rozhodnutia predsedníctva na zasadaní v Trnavej hore od budúceho roka 2020 došlo k úprave funkcionalít kalendára súťaží.
Bola vytvorená nová funkcionalita a to schvaľovanie súťaží členmi rady – podľa zodpovednosti za dané kategórie.

Schvaľovanie súťaží a akcii vzniklo z dôvodu, že LERMAS sa stal členom Stálej medzirezortnej komisie, ktorá plánuje využívanie vzdušného priestoru SR.

Táto komisia požaduje od LERMAS aby predložila schválený plán konania akcií do nasledujúceho obdobia. Aby bolo možné predložiť plán konania akcií je teda potrebné tieto akcie jednotlivo schváliť, a táto kompenetcia je delegovaná na členov rady leteckých a členov rady raketových modelárov. LERMAS ako organizácia súčasne garantuje, že predložené akcie budu v súlade so športovými pravidlami (národnými, medzinárodnými).

Z tohto pohľadu teda nejde o nejakú represiu voči organizátorom sútaží, ale o nástroj akým budeme zverejňovať plánovanú činnosť našej organizácie.

Akcie, ktoré ste si už nakliklali (okrem tréningov – tie sú schválené automaticky) sa v súčasnosti nezobrazujú v kalendári súťaží LERMAS (nestratili sa, len sa nezobrazujú).
Každý tréner má teraz za povinnosť prejsť nahlásenými akciami a schváliť dané podujatie. Ak akciu schváli, tak sa zobrazí v kalendári súťaží na hlavnej strane.

V prípade, že tréner za danú kategóriu s konaním akcie nesúhlasí alebo má ku konaniu výhrady, má právo akciu zamietnuť, s tým že pri zamietnutej akcii napíše dôvod zamietnutia.
Je potom na zadávateľovi akcie a trénerovi aby našli spoločné riešenie.

V prípade, že akcia je “kombinovaná” (napr. upútané a voľné modely spolu na jednej súťaži) tak pre schválenie akcie je potrebný súhlas všetkých trénerov za tieto kategórie. Až následne sa akcia zobrazí v kalendári súťaží.

Chcem Vás požiadať aby ste schvaľovanie/neschvaľovanie súťaží a akcií riešili výlučne s trénermi danej kategórie a nie cez sekretariát alebo predsedníctvo.
Na sekretariát (ako správcu kalendára) sa obracajte len v prípade technických problémov.

Neschválené akcie sa nebudú môcť konať, resp. ak sa budú konať, tak len mimo oficiálnych akcií LERMAS so všetkými dôsledkami – akcia nebude poistená, výsledky nebudú započítané do súťaží pre PUŠ atď…
Ani v roku 2020 nezabúdajte na vkladanie propozícií a výsledkových listín do kalendára včas a v predpísanej forme

https://www.lermas.sk/?mdocs-file=1030
https://www.lermas.sk/?mdocs-file=1032

Ak daná akcia nebude spĺňať tieto náležitosti, tak výsledky nebudú započítavané do PUŠ, čo pre kluby s mládežou znamená stratu finančných prostriedkov.