Stanovisko Predsedu LERMAS k situácii po zverejnení Rozhodnutia Dopravného úradu č.1/2019

Od vzniku LERMAS sme sa hlásili (modelári) k potrebe regulovať lietanie vo vzdušnom priestore takým spôsobom, aby bola umožnená činnosť modelárov bez vážnych obmedzení.

Za pokrok sme považovali a považujeme, to že sme dostali možnosť zúčastniť sa na pripomienkovom konaní k návrhu tohto Rozhodnutia. Druhou vecou zostáva, ako bolo s našimi pripomienkami naložené.

Procesy sa zdali byť jasné po vydaní nových nariadení EP (2019/945 ako aj 2019/947), z ktorých  jasne vzniká možnosť definovať pre modelárov organizovaných v národných zväzoch (združeniach či asociáciách) výnimočné postavenie a vymedzenie  minimálnych obmedzujúcich podmienok.

Nakoniec, každý si tieto dokumenty môže prečítať sám. V dobe informačných technológií nikto nie je odkázaný na to aby sa o veciach dozvedel cestou „ sprostredkovateľa“. A už vonkoncom nie aby boli informácia neúplné a vsadené do iného rámca ako boli pôvodne zverejnené !

Keď si záujemcovia prečítali aspoň časť diskusie na RC Portáli a RC Mánii je zrejmé, že vzniká možnosť riešiť tento problém súdnou cestou s poukázaním na obídenie postupov  a zásad práce s nariadením EP.

Iná je cesta pokusu o vyrokovanie miernejšieho postupu. Preferujem pokračovať v rokovaní a postup súdnej ochrany využiť až po tom ako zlyhajú miernejšie kroky.

Je to môj osobný názor. 10.11. 2019 bude o tomto probléme rokovať Predsedníctvo LERMAS . Výstup bude zverejnený na našej stránke.

Dovtedy prosím všetkých o zdržanlivosť a nepodnikanie žiadnych oficiálnych, či polo-oficiálnych krokov.

Stanovisko LERMAS bude potom následne prednesené  i na konferencii „ Vzdušný priestor pre všetkých“ kde bude mať LERMAS priame zastúpenie.

Ani vydanie tohto dokumentu nič nemení na povinnosti DÚ počas dvoch nasledujúcich rokov ,v plnej miere akceptovať presne nadefinované a odporúčané postupy , ktoré sú obsiahnuté v  spomínaných nariadeniach. Nemení to ani náš postoj usilovať sa o získanie poverenia pre LERMAS, na realizáciu niektorých činností  a postupov, tak ako to umožňujú nariadenia.

Preto chcem požiadať všetkých  modelárov o trpezlivosť aby nepodliehali panike. Nakoniec prežili sme rozhodnutie č.1/2015 . Určite nájdeme riešenie ako si vybojujeme vhodné podmienky aj pre budúcnosť. Dnes už na našej strane stoja aj ostatní užívatelia vzdušného priestoru, čo dokazuje fakt ich podpory nášho členstva v orgánoch riadenia procesy využívania vzdušného priestoru (Výbor Spoločnej medzirezortnej komisie a koordinačnej porady).

Spoliehať sa môžeme aj na samotné znenie nových Európskych nariadení.

Letu Zdar

Predseda LERMAS  Ľubomír Krupár