Navýšenie príspevku pre uznaný šport

Zo strany Ministerstva školstva SR došlo k plošnému navýšeniu PUŠ z dôvodu doúčtovania výnosov z TIPOS-u. Pre LERMAS to znamená nasledovné zvýšenie

  Športová reprezentácia Talentovaná mládež
Pôvodný príspevok 19000€ 27000€
Navýšenie 1492€ 1985€
Spolu na rok 2019 20492€ 28985€

Taktiež sa zvýšila aj časť príspevku – šport mládeže s príslušnosťou zo sumy 28204 € na 30422€. Táto suma sa rozdelí medzi športovcov do 23 rokov SNA+LERMAS. Športovci musia splniť kritériá určené zákonom o športe a zmluvou medzi SNA a Ministerstvom školstva. Súčasný počet športovcov do 23 rokov LERMAS+SNA je 228.