Rokovanie zástupcov LERMAS na Letových Prevádzkových Službách, štátny podnik (LPS š.p.) – 21.1.2019

21. januára 2019 na základe našej žiadosti  bolo vykonané rokovanie s funkcionármi LPS š.p. s týmto zámerom:

  1. Podať  komplexnú informáciu  o činnosti,  organizačnej štruktúre ,cieľoch a požiadavkách modelárov   k využívaniu vzdušného priestoru.
  2. Požiadať o podporu LPS š.p. pri riešení problematiky využívania vzdušného priestoru pre všetky kategórie leteckých a raketových modelárov.

Nami deklarovaný prístup organizovaných modelárov k bezpečnosti a pripravenosť  LERMAS podporovať požiadavky bezpečného využívania vzdušného priestoru bol funkcionármi ocenený. Vzhľadom k tomu, že LPS š.p. v plnom rozsahu akceptujú požiadavky Deklarácie FAI ( každý má právo prístupu do vzdušného priestoru ) budú podporovať našu snahu aby sme boli uznaní ako plnohodnotný člen Výboru SMK (Stála medzirezortná komisia) obdobne ako ostatné letecké športové organizácie. Toto nám umožní priamo našim zástupcom vstupovať do jednania o vzdušnom priestore a s požadovaným predstihom riešiť vyčleňovanie vzdušného priestoru pre organizáciu súťaží a našich aktivít.

Vzhľadom k tomu, že vzdušný priestor je nemenný a prevádzka v ňom sa neustále zhusťuje je žiadúce  požiadavky predkladať a vyžadovať stanoviská kompetentných orgánov už v dobe predkladania návrhov na organizovanie takých podujatí alebo aspoň s maximálne možným predstihom. Doterajšia prax  vyžadovanie prostredníctvom „Koordinačnej porady“ s mesačným predstihom by  v budúcnosti nemuselo byť dostatočné. K tomu bude nutné prispôsobiť aj naše postupy v príprave a organizovaní nami plánovaných aktivít.

Detailnejšie bola prediskutovaná oblasť „potrebného vzdušného priestoru pre našu činnosť“.

Funkcionári LPS š.p. vyslovili súhlas s naším názorom, že akékoľvek obmedzovanie modelárov bez vyčlenenia priestorov  pre ich bezpečné lietanie nebude dostatočné účinné. Na základe toho bol dohodnutý ďalší postup  s tým, že sú pripravení diskutovať o nastolených problémoch a budú sa snažiť hľadať optimálne riešenia tak aby sme mohli  pokračovať vo svojej činnosti a pri tom sa  nezvyšovalo riziko ohrozovania bezpečnosti leteckej prevádzky.

Zaviazali sme sa:

  • neodkladne predložiť konkrétne požiadavky na vyčlenenie priestoru pre organizáciu MS F5J v Trnave
  • po doplnení potrebných údajov predložiť na posúdenie prehľad doteraz využívaných „ modelárskych letísk“. Pokyny k doplneniu údajov budú vydané predsedom klubov samostatne

Vzali sme na vedomie  informáciu, že celú problematiku stanovovania podmienok pre činnosť modelárov riadi  DÚ  a preto sa ďalšia diskusia bude sústreďovať tam.

Podporné stanovisko LPS š.p. nám  môžu  výrazne  pomôcť teraz  ale i v ďalších rokoch, nakoľko je zrejmé, že  nové regulačné opatrenia vydané EÚ ( na základe odporúčaní EASA) sa budú v najbližších troch rokoch  inovovať. Vybudovanie priamej komunikačnej väzby je preto nevyhnutnosťou.

Ľúbomír Krupár, Predseda LERMAS

Oto Šátek, Predseda Rady LeM