Záznam z rokovania s vedením SNA 16.5.2018

V stredu 16.5.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie P-LERMAS s P-SNA  ( Lermas – Krupár, Buraj, Bačiak, SNA – Mikuš, Gábor, Filus ). Informovali sme P-SNA o našich rokovaniach na Ministerstve školstva ako aj o stretnutí s predstaviteľmi LAA a SFUL.  Vysvetli sme si možné scenáre ďalšieho vývoja a potvrdili vzájomný záujem o spoluprácu. Prezident SNA prisľúbil podporu našej prípadnej  žiadosti o prijatie LERMAS ako asociovaného člena FAI už na najbližšom plenárnom zasadnutí FAI. Znova sme

Read more

Správa o činnosti predsedníctva 2018/05

Vážení členovia LERMAS, predsedníctvo LERMAS si je vedomé potreby informovať členskú základňu preto Vám poskytujeme nasledujúce informácie z činnosti našej športovej organizácie: Na stránke LERMAS sú zatiaľ uverejnené len tie príspevky, ktoré bolo možné vzhľadom na okolnosti  a reálna stav výsledkov uverejniť. LERMAS má predbežne vytvorený rozpočet, ale nie je schválený nakoľko stále prebiehajú rokovania o jeho výške. Do dnešného dňa nebol schválený ani rozpočet SNA, od ktorého sa odvíja rozpočet LERMAS. Členovia rád o sume, ktorá

Read more

Stanovy

Združenie bolo zaregistrované dňa 27.7.2017 na Ministerstve vnútra do registra občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-51628 Stanovy združenia sú dostupné z  tohoto odkazu. Originál stanov (scan) je dostupný na tomto odkaze.

Read more

Práca s mládežou

LERMAS v spolupráci s SNA pripravil projekt „Detského modelárskeho tábora Mladý letec„. Projekt bol podaný na Ministerstvo obrany so žiadosťou o dotáciu. Ideový zámer projektu Vám prinášame v tomto dokumente. Podmienkou realizácie projektu je získanie dotácie od Ministerstva obrany. Výsledky pridelenia dotácií by mali byť zverejnené začiatkom júna 2018.

Read more