Prehlásenie prezidenta SNA

Vážení leteckí a raketoví modelári, Po prijatí viacerých záväzných dokumentov  v pôsobnosti SR v oblasti na regulácie využívania vzdušného priestoru ,po  prijatí nového zákona o športe , ale aj pripravovaných ďalších opatrení na reguláciu lietania s modelmi z úrovne odborných inštitúcii Európskej Únie,  ako aj podporného stanoviska Prezidentom ZMOS prezentovaného na konferencii SNA sa leteckí a raketoví modelári stali riadnym členom SNA. Privítali sme tento krok, lebo historicky, modelári od samého začiatku vzniku organizovaného leteckého športu ,patrili pod  Aeroklub a plne využívali

Read more

Úvodný príhovor k prihláške

Vážený predseda klubu, individuálny modelár tak ako aj iných tak aj Vás oslovujeme v tejto NALIEHAVEJ veci, ktorá sa týka nás všetkých, ktorí lietame s modelmi a zdielame teda vzdušný priestor s ostatnou leteckou prevádzkou. Finančná ako i legislatívna situácia ohľadom prevádzkovania našich letecko-modelárskych aktivít sa nám z roka na rok na Slovensku komplikuje, čo vyústilo do stavu, že sa leteckí modelári začlenia pod „velké“ športové letectvo (Ultralighty, paraglidy, rogalá, balóny, a.i.) ako samostatná podsekcia

Read more

Prečo sa stať členom

Modelári, priatelia. Snahy leteckých a raketových modelárov vyjadrené 100% podporou delegátov na mimoriadnych konferenciách týchto odborností v roku 2017, o vytvorenie samostatnej organizácie s právnou subjektivitou, ktorá mala ambíciu stať sa  riadnym členom Slovenského Národného Aeroklubu M.R. Štefánika – Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska – boli zavŕšené a táto bola  zaregistrovaná v zmysle platných zákonov SR ako Občianske združenie na  MV SR.  Splnením tejto podmienky sa nová organizácia stala právoplatným členom SNA. Celé dianie bolo organizované s podporou prezídia Zväzu modelárov Slovenska, a je našou

Read more

Ako sa stať členom združenia

Členom združenia sa môžete stať ako člen modelárskeho klubu, ktorý je (alebo sa chce stať) členom LERMAS. LERMAS umožňuje aj individuálne členstvo. Členstvo v LERMAS získate vyplnením prihlášky   (prihláška vo formáte excel97 je na tomto odkaze a vo formáte OpenOffice na tomto) a zaplatením členského príspevku, ktorý zahŕňa aj poistenie modelárskej činnosti a FAI licenciu. Schválenie členstva podlieha schváleniu prihášky členmi príslušnej rady modelárov. Vyplnenú prihlášku zašlite elektronicky na Výška členského príspevku na 1 kalendárny rok

Read more

Poistenie v LERMAS

Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG pre poistenie činnosti členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti. Poistná zmluva je dostupná z tohoto odkazu. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj Všeobecné poistné podmienky  spoločnosti Kooperatíva a.s. VIG Pre predsedov klubov, organizátorov a usporiadateľov súťaží a iných verejných podujatí a individuálnych členov prinášame manuál, ako postupovať v prípade poistnej udalosti. Pre juniorov-nečlenov o.z. (do veku 18 rokov) a zahraničných účastníkov je možné pripoistenie pre jednotlivé akcie

Read more